Hải Dương có 79 trường vượt số lớp

05/07/2023 09:16

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo, toàn tỉnh hiện có 79 trường vượt số lớp, trong đó mầm non có 42 trường, tiểu học 35 trường, THCS và THPT mỗi cấp 1 trường.

Nguyên nhân do việc sáp nhập trường tại một số địa phương dẫn đến tăng quy mô số lớp ở một số trường. Mặt khác Thông tư số 13/2020/TT-BGDĐT ngày 26.5.2020 quy định tiêu chuẩn cơ sở vật chất các trường mầm non, tiểu học, THCS và trường THPT có nhiều cấp học có những yêu cầu mới, trong đó quy định về quy mô số lớp khiến các trường đã đạt chuẩn quốc gia trước năm 2020 không đáp ứng được tiêu chí dẫn đến mất chuẩn.

Khó khăn trên ảnh hưởng tới tiến độ cũng như thực hiện mục tiêu xây dựng trường chuẩn quốc gia trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025.

Sở Giáo dục và Đào tạo kiến nghị sửa đổi, bổ sung Thông tư số 13/2020/TT-BGDĐT.

HOÀNG HÀ

(0) Bình luận
Hải Dương có 79 trường vượt số lớp