Tin tức

Hải Dương ban hành nhiều quy định mới

08/04/2024 20:06

Theo Thông cáo báo chí về văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh Hải Dương ban hành trong tháng 2, tháng 3 năm 2024, Hải Dương có quy định mới liên quan đến mức chi cho một số lĩnh vực .

Trong tháng 2, tháng 3/2024, HĐND tỉnh Hải Dương đã ban hành 2 văn bản, UBND tỉnh ban hành 5 văn bản quy phạm pháp luật.

Một số văn bản đáng chú ý là Nghị quyết số 02/2024/NQ-HĐND ngày 1/3/2024 của HĐND tỉnh quy định một số mức chi thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh. Xem nghị quyết tại đây.

HĐND tỉnh còn ban hành Nghị quyết số 01/2024/NQ-HĐND ngày 1/3/2024 quy định nội dung, định mức chi các hoạt động thuộc chương trình mục tiêu y tế - dân số sử dụng ngân sách địa phương trên địa bàn tỉnh Hải Dương đến năm 2025. Xem nghị quyết tại đây.

Các quyết định của UBND gồm: Quyết định số 03/2024/QĐ-UBND ngày 29/2/2024 bổ sung một số nội dung của phụ lục kèm theo Quyết định số 04/2018/QĐ- UBND ngày 27/3/2018 của UBND tỉnh quy định giá dịch vụ trông giữ xe trên địa bàn tỉnh. Xem quyết định tại đây.

Quyết định số 04/2024/QĐ-UBND ngày 29/2/2024 sửa đổi khoản 3, điều 2 Quyết định số 25/2021/QĐ-UBND ngày 5/11/2021 của UBND tỉnh ban hành “Đơn giá bồi thường một số loại cây trồng, vật nuôi là thủy sản và đào, đắp ao nuôi trồng thủy sản; đơn giá hỗ trợ tiền thuê nhà ở; đơn giá bồi thường di chuyển mộ khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh”. Xem quyết định tại đây.

Quyết định số 05/2024/QĐ-UBND ngày 8/3/2024 phân cấp quản lý, bảo vệ công trình hạ tầng đo đạc trên địa bàn tỉnh. Xem quyết định tại đây.

Quyết định số 06/2024/QĐ-UBND ngày 14/3/2024 ban hành đơn giá trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh. Xem quyết định tại đây.

Quyết định số 07/2024/QĐ-UBND ngày 14/3/2024 ban hành tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh. Xem quyết định tại đây.

Xem nội dung cụ thể thông cáo báo chí tại đây.

(0) Bình luận
Hải Dương ban hành nhiều quy định mới