Đối tượng và thời gian lấy phiếu tín nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý

20/05/2023 07:30

Lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh lãnh đạo cấp ủy các cấp tiến hành sau khi lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do HĐND các cấp bầu (theo hướng dẫn của Quốc hội).

I. Phạm vi, đối tượng lấy phiếu tín nhiệm

1. Lấy phiếu tín nhiệm đối với cán bộ giữ chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý của các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị từ tỉnh đến cấp có đơn vị trực thuộc, gồm:

- Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

- Cấp trưởng, cấp phó các ban xây dựng Đảng, Ủy ban Kiểm tra và Văn phòng Tỉnh ủy; cấp trưởng, cấp phó các sở, ban, ngành, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và tương đương cấp tỉnh; cấp trưởng, cấp phó các doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp có cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý.

- Bí thư, Phó Bí thư, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Thành ủy, Thị ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy.

- Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy xã, phường, thị trấn.

2. Lấy phiếu tín nhiệm các chức danh do HĐND các cấp bầu hoặc phê chuẩn (thực hiện theo quy định của Quốc hội).

3. Việc lấy phiếu tín nhiệm đối với mỗi chức danh cán bộ (kể cả trường hợp 1 người đồng thời giữ nhiều chức danh) tối đa không quá 2 nơi theo thứ tự ưu tiên, gồm: Trong cấp ủy cấp cao nhất (đối tượng là ủy viên Ban Thường vụ cấp ủy), HĐND (đối tượng thuộc quy định của Quốc hội) hoặc nơi cán bộ đang công tác và sinh hoạt (đối với các trường hợp cán bộ còn lại).

Đối với trường hợp ủy viên Ban Thường vụ cấp ủy cấp tỉnh, cấp huyện, đồng thời là trưởng ban HĐND, trưởng ban đảng cùng cấp thì lấy phiếu tối đa 2 nơi, gồm: Trong Ban Chấp hành cùng cấp và HĐND cùng cấp.

4. Cán bộ đã có thông báo nghỉ công tác chờ nghỉ hưu hoặc được bổ nhiệm, bầu cử trong năm lấy phiếu thì không thực hiện lấy phiếu tín nhiệm.

II. Thời điểm lấy phiếu tín nhiệm

Việc lấy phiếu tín nhiệm được tiến hành định kỳ vào năm thứ 3 (năm giữa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ các cấp), cụ thể như sau:

- Lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do HĐND các cấp bầu hoặc phê chuẩn: Thực hiện theo quy định của Quốc hội.

- Lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh lãnh đạo cấp ủy các cấp tiến hành sau khi lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do HĐND các cấp bầu (theo hướng dẫn của Quốc hội).

- Lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý khác: tiến hành sau sơ kết 6 tháng đầu năm 2023.

Theo Kế hoạch số 137-KH/TU ngày 23.3.2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy lấy phiếu tín nhiệm đối với cán bộ giữ chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý của các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị của tỉnh theo Quy định số 96-QĐ/TW ngày 2.2.2023 của Bộ Chính trị

(0) Bình luận
Đối tượng và thời gian lấy phiếu tín nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý