Dành cho người yêu thơ

Đoản khúc thu

VŨ TRỌNG THÁI 03/09/2023 09:37

Nắng vàng như mật rót lên cây/Ríu rít tầng không sẻ gọi bầy.

Khúc thu

Nắng vàng như mật rót lên cây
Ríu rít tầng không sẻ gọi bầy
Lúc lỉu vườn thu hồng chín mọng
Thềm rêu, ai lạnh gió heo may?

Chiều thu

Vẳng đâu trong vắt tiếng tiêu
Sông xa lấp lánh ánh chiều, khói lam
Vườn ai cúc dệt hoa vàng
Nghe trong hương cốm sẽ sàng gọi thu.

VŨ TRỌNG THÁI
(0) Bình luận
Đoản khúc thu