[Đồ họa] Kết quả của Hiệp định Paris - thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

21/01/2023 13:20

Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam có 9 chương, 23 điều, gồm 4 điều khoản chính, đã đáp ứng các yêu cầu cơ bản, có tính nguyên tắc mà Việt Nam đã nêu trong đàm phán.

(0) Bình luận
[Đồ họa] Kết quả của Hiệp định Paris - thắng lợi của ngoại giao Việt Nam