Giáo dục

Điều kiện miễn thi ngoại ngữ khi xét công nhận tốt nghiệp THPT

NGỌC THỦY - HÀ KIÊN 19/05/2024 08:00

Theo Thông tư số 02/2024/TT-BGDĐT ngày 6/3/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp THPT hiện hành, thí sinh được miễn thi ngoại ngữ khi xét công nhận tốt nghiệp THPT nếu có một trong các chứng chỉ sau:

NGỌC THỦY - HÀ KIÊN
(0) Bình luận
Điều kiện miễn thi ngoại ngữ khi xét công nhận tốt nghiệp THPT
ss