Để việc học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 7 đạt hiệu quả

06/07/2018 09:04

Cấp ủy các cấp cần xây dựng chương trình hành động, kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện một cách cụ thể, phù hợp.

Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) thảo luận và thông qua 3 nghị quyết quan trọng: Nghị quyết 26-NQ/TW về công tác cán bộ; Nghị quyết số 27-NQ/TW về cải cách chính sách tiền lương và Nghị quyết số 28-NQ/TW về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội.

Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành Hướng dẫn việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nghị quyết của Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII) của Đảng. Theo kế hoạch, việc học tập, quán triệt nghị quyết từ cấp trung ương tới tổ chức cơ sở đảng sẽ hoàn thành trong tháng 7. Thời lượng cho việc học tập ở mỗi cấp là 1 ngày gồm nghe tại hội trường và thảo luận. Sau đó từng cán bộ, đảng viên tiếp tục nghiên cứu và viết thu hoạch. Đây là các nghị quyết quan trọng nên Ban Bí thư Trung ương Đảng đã bố trí thời lượng học dài hơn nhằm tạo điều kiện cho cấp ủy các cấp, cán bộ, đảng viên nghiên cứu sâu, nắm chắc hiểu rõ, triển khai thực hiện hiệu quả. 

Để Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII)  đi vào cuộc sống, cấp ủy các cấp cần xây dựng chương trình hành động, kế hoạch tổ chức triển khai học tập, quán triệt, tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiện một cách cụ thể, phù hợp. Tổ chức học tập, quán triệt các nghị quyết nghiêm túc, hiệu quả, thiết thực, đúng đối tượng, coi trọng áp dụng công nghệ thông tin vào việc tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết.

Về nội dung, khi quán triệt cần tập trung làm rõ quan điểm, mục tiêu, những điểm mới, các nhiệm vụ giải pháp đột phá, nội dung cốt lõi trong nghị quyết. Tổ chức thảo luận và thông qua chương trình hành động thực hiện nghị quyết một cách dân chủ, tập trung vào những nhiệm vụ, giải pháp, mục tiêu, chỉ tiêu phù hợp, sát với địa phương, đơn vị, tránh hình thức, chiếu lệ. Tuyên truyền, phổ biến bằng nhiều hình thức khác nhau tới đông đảo quần chúng nhân dân những nội dung cơ bản, cốt lõi của các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII), góp phần đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch, nhận thức lệch lạc.

Từng cán bộ, đảng viên cần bố trí công việc đầu tư thời gian cho việc học tập; nghe, ghi chép, nghiên cứu sâu tài liệu; nắm vững, hiểu rõ những nội dung cơ bản, cốt lõi của các nghị quyết. Đối với đảng viên ở cơ sở, nhất là đảng viên ở các xã, phường, thị trấn, khi đi học nghị quyết cũng cần ghi chép đầy đủ.

Nội dung viết thu hoạch của Nghị quyết Trung ương 7 (khoá XII) cần tập trung thể hiện nhận thức cá nhân về thực trạng, những điểm mới, quan điểm, mục tiêu, giải pháp trong các nghị quyết, liên hệ với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị và xác định trách nhiệm cụ thể của cá nhân. Đồng thời, đề xuất, kiến nghị các biện pháp thực hiện ở địa phương, đơn vị. Việc tham gia học tập, quán triệt nghị quyết và viết thu hoạch cá nhân được coi là một căn cứ đánh giá, phân loại, bình xét thi đua cuối năm của các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị.

ĐẶNG ĐÌNH CHIẾN (Trường Chính trị tỉnh)

(0) Bình luận
Để việc học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 7 đạt hiệu quả