Đẩy mạnh tuyên truyền về việc sử dụng cờ Đảng Cộng sản Việt Nam

13/04/2023 10:15

Cờ Đảng - cờ Búa Liềm là biểu tượng ánh sáng lý tưởng của Đảng, ánh sáng của tinh thần độc lập - tự do và bình đẳng, đồng thời là biểu tượng thiêng liêng, cao quý của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Thời gian vừa qua, nhiều địa phương, tổ chức, cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị; cán bộ, công chức; doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hộ gia đình đã thực hiện tốt việc sử dụng cờ Đảng và hình ảnh cờ Đảng để trang trí khánh tiết và thực hiện nghi lễ khi tổ chức các hoạt động, sinh hoạt của Đảng...

Tuy nhiên, việc sử dụng cờ Đảng ở một số cơ quan, đơn vị vẫn còn những hạn chế như sử dụng cờ Đảng không đúng quy cách, chưa kịp thời thay thế cờ Đảng bị hỏng, sờn, rách, bạc màu. Một số cán bộ, đảng viên và người dân chưa hiểu đầy đủ về mục đích, ý nghĩa, quy cách, nguyên tắc, cách thức sử dụng cờ Đảng…

Để việc sử dụng cờ Đảng và hình ảnh cờ Đảng bảo đảm trang trọng, đồng bộ theo đúng Quy định số 99-QĐ/TW, ngày 27.2.2023 của Ban Bí thư về cờ Đảng Cộng sản Việt Nam và việc sử dụng cờ Đảng, các cấp ủy đảng, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở cần chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là thế hệ trẻ về mục đích, ý nghĩa của cờ Đảng. Cần khẳng định cờ Đảng là biểu tượng thiêng liêng, cao quý của Đảng Cộng sản Việt Nam, nền cờ đỏ tượng trưng cho nhiệt huyết, tinh thần cách mạng; hình ảnh Búa - Liềm màu vàng đặt chéo nhau, thể hiện cho sự đoàn kết, thống nhất của hai giai cấp cơ bản là công nhân và nông dân, đại diện cho nhân dân Việt Nam cùng xây dựng chế độ xã hội chủ nghĩa. Lá cờ Đảng luôn gắn liền với những sự kiện lịch sử hào hùng của dân tộc Việt Nam, là động lực để cán bộ, đảng viên và nhân dân ta phấn đấu, rèn luyện, cống hiến vì mục tiêu, lý tưởng cao đẹp của Đảng và dân tộc.

Bên cạnh đó, cần tuyên truyền mục đích, ý nghĩa và nội dung Quy định 99-QĐ/TW, ngày 27.2.2023 của Ban Bí thư về cờ Đảng Cộng sản Việt Nam và việc sử dụng cờ Đảng. Khẳng định việc ban hành Quy định 99-QĐ/TW nhằm tạo sự thống nhất, đồng bộ trong sử dụng cờ Đảng, qua đó tuyên truyền, giáo dục truyền thống lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam, khơi dậy niềm tự hào về Đảng quang vinh. Đồng thời tuyên truyền làm rõ quy cách, nguyên tắc, cách thức sử dụng cờ Đảng, các hành vi nghiêm cấm khi sử dụng cờ Đảng, hình ảnh cờ Đảng và trách nhiệm của các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị.

Cùng với đó, cần tổ chức các hoạt động giáo dục, tuyên truyền về truyền thống của Đảng. Đẩy mạnh tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc về ý nghĩa, tầm quan trọng của lá cờ Đảng, lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đồng thời vạch trần âm mưu, thủ đoạn chống phá cách mạng Việt Nam, chia rẽ, gây mất đoàn kết nội bộ, làm suy giảm lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ.

Thường xuyên kiểm tra, giám sát, kiểm duyệt kỹ việc sử dụng cờ Đảng và hình ảnh cờ Đảng ở các cấp, các ngành, nhất là trên báo chí, internet, mạng xã hội và các hoạt động tuyên truyền cổ động. Xử lý nghiêm những hành vi sử dụng, đăng tải, chia sẻ hình ảnh xuyên tạc, bóp méo, xúc phạm cờ Đảng; rà soát, kịp thời thu hồi, thay thế cờ Đảng không đúng quy cách, bị hỏng, bạc màu.

MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân sử dụng cờ Đảng đúng quy định; xây dựng “tuyến đường cờ Đảng, cờ Tổ quốc” vào dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, sự kiện chính trị - xã hội quan trọng.

LÊ VĂN NGUYÊN(Cẩm Giàng)

(0) Bình luận
Đẩy mạnh tuyên truyền về việc sử dụng cờ Đảng Cộng sản Việt Nam