Đang chấp hành hình phạt tù có được hưởng di sản thừa kế không?

11/05/2023 09:48

Hỏi: Chồng tôi đang chấp hành hình phạt tù về tội cố ý gây tổn hại cho sức khỏe của người khác. Cha chồng tôi đã mất được một thời gian và có để lại một căn nhà.

Cho tôi hỏi chồng tôi đang đi tù thì có được hưởng di sản thừa kế của cha để lại không?

HỒNG ĐÀO (Nam Sách)


Trả lời:

Theo điều 621 Bộ luật Dân sự 2015 quy định về đối tượng không được quyền hưởng di sản thừa kế như sau:

1. Những người sau đây không được quyền hưởng di sản:

a) Người bị kết án về hành vi cố ý xâm phạm tính mạng, sức khỏe hoặc về hành vi ngược đãi nghiêm trọng, hành hạ người để lại di sản, xâm phạm nghiêm trọng danh dự, nhân phẩm của người đó;

b) Người vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ nuôi dưỡng người để lại di sản;

c) Người bị kết án về hành vi cố ý xâm phạm tính mạng người thừa kế khác nhằm hưởng một phần hoặc toàn bộ phần di sản mà người thừa kế đó có quyền hưởng;

d) Người có hành vi lừa dối, cưỡng ép hoặc ngăn cản người để lại di sản trong việc lập di chúc; giả mạo di chúc, sửa chữa di chúc, hủy di chúc, che giấu di chúc nhằm hưởng một phần hoặc toàn bộ di sản trái với ý chí của người để lại di sản.

2. Những người quy định tại khoản 1 điều này vẫn được hưởng di sản, nếu người để lại di sản đã biết hành vi của những người đó, nhưng vẫn cho họ hưởng di sản theo di chúc. Theo quy định chỉ những đối tượng quy định nêu trên mới không được quyền hưởng di sản thừa kế do người chết để lại.

Nếu chồng chị đang chấp hành hình phạt tù về tội cố ý gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà do có hành vi cố ý xâm phạm tính mạng, sức khỏe hoặc về hành vi ngược đãi nghiêm trọng, hành hạ người để lại di sản, xâm phạm nghiêm trọng danh dự, nhân phẩm của người đó hoặc cố ý xâm phạm tính mạng người thừa kế khác nhằm hưởng một phần hoặc toàn bộ phần di sản mà người thừa kế đó có quyền hưởng thì chồng chị không được hưởng phần di sản thừa kế của cha để lại.

(0) Bình luận
Đang chấp hành hình phạt tù có được hưởng di sản thừa kế không?