Đảng - Bác Hồ với mùa xuân dân tộc

21/01/2012 05:27

Kể từ ngày có Đảng, dân tộc Việt Nam vững tin trên con đường đấu tranh cách mạng vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội, vì hạnh phúc nhân dân.

Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ III năm 1960

Dân tộc Việt Nam trong  những bước ngoặt lịch sử thường gắn liền với mùa xuân. Như có sự hẹn hò giữa thời gian và sự kiện, ngày 3-2-1930, Đảng cộng sản Việt Nam ra đời. Từ mùa xuân lịch sử đó đến nay Đảng ta vừa tròn 82 tuổi. Mỗi mùa xuân qua, kể từ ngày có Đảng, dân tộc Việt Nam vững tin trên con đường đấu tranh cách mạng vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội, vì hạnh phúc nhân dân.


Từ ngàn đời nay, trong đời sống tinh thần của mỗi người dân Việt , mùa xuân tượng trưng cho sức mạnh, sự trẻ trung và những gì tốt đẹp nhất. “Một năm bắt đầu từ mùa xuân”, đúng như vậy, từ mùa xuân năm 1930 cách mạng Việt Nam có cương lĩnh đúng đắn do Bác Hồ khởi thảo, được Đảng  không ngừng hoàn thiện, đời sống chính trị, tinh thần, khí thế đấu tranh cách mạng của toàn dân ta đã chuyển qua một giai đoạn mới. Nhớ lại những ngày chưa có Đảng, tình hình cách mạng Việt Nam đen tối như không có đường ra. Chỉ đến lúc Nguyễn Ái Quốc ra đi tìm đường cứu nước, tiếp thu chân lý của chủ nghĩa Mác - Lênin và khi Người trở về Quảng Châu, Trung Quốc mở các lớp huấn luyện cán bộ cách mạng, tổ chức Hội nghị hợp nhất ba tổ chức cộng sản (Đông Dương cộng sản Đảng, An Nam cộng sản Đảng và Đông Dương cộng sản liên đoàn) thành một đảng thống nhất lấy tên là Đảng cộng sản Việt Nam thì con thuyền cách mạng Việt Nam mới có người cầm lái, chỉ lối đưa đường vượt qua giông bão đi tới bến vinh quang.

Mùa xuân năm 1941, sau gần ba mươi năm  bôn ba  tìm đường cứu nước ở nước ngoài, Bác Hồ đã trở về Cao Bằng - mảnh đất địa đầu của Tổ quốc, cùng Trung ương Đảng trực tiếp lãnh đạo cách mạng giải phóng dân tộc với bản nghị quyết lịch sử của Hội nghị Trung ương 8. Những công việc đầu tiên của Người là chỉ đạo Đảng ta thành lập Mặt trận Việt minh, tập hợp lực lượng toàn dân đứng lên để “đem sức ta mà giải phóng cho ta”; tổ chức xây dựng căn cứ địa cách mạng làm nơi đứng chân để xây dựng lực lượng, tích lũy lương thực, súng đạn, chuẩn bị tiền đề vật chất cho tổng khởi nghĩa cách mạng giành chính quyền. Bắt đầu từ căn cứ địa cách mạng Bắc Sơn, Võ Nhai, chỉ sau một thời gian ngắn đã phát triển thành cả một vùng rộng lớn bao gồm 6 tỉnh: Cao Bằng, Bắc Cạn, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Hà Giang, Tuyên Quang. Trong tác phẩm Từ nhân dân mà ra, Đại tướng Võ Nguyên Giáp kể lại: “Đêm hôm ấy, chúng tôi nằm nghe Bác nói chuyện rất khuya... Bác và chúng tôi mỗi người gối đầu trên một khúc gỗ cứng. Bác phác ra những nét chính về Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân, từ tổ chức đến phương châm hành động, vấn đề cung cấp lương thực, súng đạn... Bác dặn đi dặn lại nhiều lần: phải dựa vào dân, dựa chắc vào dân thì kẻ địch không thể nào tiêu diệt được. Nguồn cung cấp sẽ dựa vào dân...”. Theo lời Bác dặn, sau cái đêm lịch sử đó không lâu, Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân - tiền thân của Quân đội nhân dân Việt Nam ngày nay - ra đời, tạo ra một cục diện mới trên mặt trận đấu tranh vũ trang cách mạng, giành thắng lợi bằng cuộc Cách mạng tháng 8-1945, mở ra một kỷ nguyên mới cho cách mạng Việt Nam: kỷ nguyên giành độc lập, thống nhất Tổ quốc và đi lên chủ nghĩa xã hội.

Cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp của dân tộc ta bước sang  một giai đoạn mới. Chiến dịch Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” cũng bắt đầu từ những ngày đầu mùa xuân năm 1954. Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ đã mở đầu cho sự sụp đổ hoàn toàn của hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa thực dân trên phạm vi toàn thế giới, chấm dứt gần một trăm năm đô hộ của thực dân Pháp trên đất nước ta. Miền Bắc bước vào thời kỳ xây dựng chủ nghĩa xã hội, làm hậu phương lớn cho cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc.

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước lâu dài và vô cùng gian khổ, dân tộc ta đã có biết bao chiến công hiển hách được ghi dấu ấn lịch sử  từ những mùa xuân. Mở đầu cho những chiến công to lớn trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước đó là cuộc Đồng khởi của quân và dân Bến Tre mùa xuân năm 1960, tạo một bước phát triển mới quan trọng của cách mạng miền Nam. Cuộc tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân năm 1968 tạo tiếng vang lớn làm đau đầu cả Lầu Năm Góc, báo hiệu sự sụp đổ không thể nào tránh khỏi của quân xâm lược Mỹ và bè lũ tay sai. Cuộc tiến công chiến lược mùa xuân năm 1972, đặc biệt là chiến dịch “Điện Biên Phủ trên không” cuối năm đó đã làm sụp đổ hoàn toàn uy lực của không lực Hoa Kỳ, buộc chúng phải ký Hiệp định Pa-ri rút quân về nước. Và cuối cùng là cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân 1975 mà đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, giải phóng hoàn toàn miền Nam, kết thúc vẻ vang ba mươi năm chiến tranh giải phóng giành độc lập, thống nhất Tổ quốc, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội. Chiến thắng vĩ đại của dân tộc ta dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng trong mùa xuân năm 1975 như một điểm hẹn lịch sử, là sự kết tinh của đường lối cách mạng giải phóng dân tộc đúng đắn, theo tư tưởng Hồ Chí Minh “không có gì quý hơn độc lập, tự do”.

Đảng, Bác Hồ kính yêu là mùa xuân của dân tộc ta. Chủ nghĩa xã hội là mùa xuân của nhân loại, dù có phải trải qua những bước thăng trầm của lịch sử song chân lý đó vẫn mãi giữ nguyên giá trị. Đường lối đổi mới do Đại hội toàn quốc lần thứ VI của Đảng đề ra thực sự như một sức xuân mới làm thay đổi một bước cơ bản nền kinh tế đất nước. Nghị quyết Đại hội VII, Đại hội VIII, Đại hội IX, Đại hội X của Đảng tiếp  tục khẳng định con đường đi lên CNXH ở nước ta là sự lựa chọn duy nhất đúng, đã tiếp thêm sức mạnh cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta phấn đấu thực hiện cho kỳ được mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”.

Nhờ có sự nghiệp đổi mới mà đất nước ta đã thoát khỏi khủng hoảng kinh tế - xã hội, tốc độ phát triển kinh tế bình quân hàng năm tăng từ 6-7%, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng lên rõ rệt, giữ vững sự ổn định về chính trị, an ninh quốc phòng được tăng cường và củng cố, uy tín của nước Việt Nam ngày càng được đề cao trên trường quốc tế. Những thành tựu thu được hơn 20 năm đổi mới đã chứng minh tính đúng đắn của cương lĩnh xây dựng CNXH trong thời kỳ quá độ của Đảng đồng thời giúp chúng ta nhận thức ngày càng rõ hơn  về con đường đi lên CNXH ở nước ta.

Mừng Đảng, mừng xuân, với niềm tự hào về Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, mỗi cán bộ, đảng viên, mỗi người dân của dân tộc Việt Nam anh hùng nguyện sống, lao động, học tập, chiến đấu theo gương Bác Hồ vĩ đại, phấn đấu thực hiện thành công mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh” sánh vai với các cường quốc năm châu như mong ước của Người.

(Nguồn: Thanh niên)

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đảng - Bác Hồ với mùa xuân dân tộc