Công bố thông tin đấu thầu trái phiếu chính quyền địa phương

30/07/2015 08:44

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 100/2015/TT-BTC hướng dẫn về phát hành trái phiếu chính quyền địa phương (CQĐP) tại thị trường trong nước.

Thông tư này thay thế Thông tư số 81/2012/TT-BTC ngày 22-5-2012.

Theo đó, chậm nhất 5 ngày làm việc trước ngày dự kiến tổ chức đấu thầu trái phiếu hoặc chậm nhất 10 ngày làm việc trước ngày tổ chức phát hành trái phiếu CQĐP theo phương thức bảo lãnh, đại lý phát hành, UBND cấp tỉnh có trách nhiệm công bố những thông tin cơ bản về đợt phát hành trái phiếu CQĐP trên trang thông tin điện tử của mình hoặc của Sở Tài chính, Sở Giao dịch chứng khoán nơi tổ chức đấu thầu hay tổ chức được ủy quyền thực hiện nghiệp vụ phát hành trái phiếu.

Nội dung công bố bao gồm: Chủ thể, mục đích, thời gian, phương thức phát hành trái phiếu; điều kiện, điều khoản của trái phiếu; nguồn dự kiến trả nợ gốc, lãi trái phiếu khi đến hạn; danh mục dự án dự kiến sử dụng nguồn vốn phát hành trái phiếu, trong đó nêu rõ dự án đầu tư phát triển kinh tế - xã hội thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách cấp tỉnh; số liệu cơ bản về dự toán thu chi ngân sách cấp tỉnh đã được HĐND cấp tỉnh thông qua của năm dự kiến phát hành trái phiếu CQĐP...

Trái phiếu CQĐP được đăng ký, lưu ký tập trung, thanh toán bù trừ tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và được niêm yết, giao dịch tập trung tại Sở Giao dịch chứng khoán theo yêu cầu của chủ thể phát hành.

Thông tư cũng cho phép UBND cấp tỉnh mua lại trái phiếu trước hạn để giảm nghĩa vụ nợ hoặc để cơ cấu lại nợ theo phương án được HĐND cấp tỉnh xem xét, phê duyệt; đồng thời, UBND cấp tỉnh cũng có thể hoán đổi trái phiếu để cơ cấu lại nợ; trong đó, trái phiếu bị hoán đổi phải là trái phiếu có kỳ hạn còn lại từ 1 năm trở lên và được lưu ký tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam. Trong thời gian hoán đổi trái phiếu, các trái phiếu đang lưu hành bị hoán đổi sẽ được phong tỏa trên tài khoản lưu ký của chủ sở hữu trái phiếu theo yêu cầu của UBND cấp tỉnh.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 1-8-2015.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Công bố thông tin đấu thầu trái phiếu chính quyền địa phương
    ss