Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương chỉ đạo xử lý ô nhiễm môi trường hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải

17/08/2023 16:52

Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương chỉ đạo các sở, ngành, địa phương triển khai các nhiệm vụ, giải pháp để xử lý, khắc phục ô nhiễm môi trường hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải. 

Ngày 17.8, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp rà soát các quy chuẩn kỹ thuật địa phương (nếu có) liên quan đến nước thải, nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh ban hành các quy chuẩn kỹ thuật địa phương về nước thải. Khẩn trương tham mưu UBND tỉnh xây dựng kế hoạch, lộ trình đầu tư cải tạo, phục hồi môi trường đối với các đoạn sông bị ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh. Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu, báo cáo cấp có thẩm quyền kiên quyết không cấp phép môi trường đối với các dự án, cơ sở không bảo đảm các yêu cầu về bảo vệ môi trường theo quy định...

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp rà soát, tham mưu quy hoạch các khu xử lý chất thải rắn, hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung để tích hợp trong quy hoạch tỉnh, trình phê duyệt theo quy định. Tiếp tục tạm dừng thu hút các dự án đầu tư thuộc nhóm ngành nghề, lĩnh vực có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao theo Quyết định số 390/QĐ-UBND ngày 2.2.2021 của UBND tỉnh; tham mưu, báo cáo cấp có thẩm quyền kiên quyết không cấp phép đầu tư đối với các dự án, cơ sở không bảo đảm các yêu cầu về bảo vệ môi trường theo quy định. Tham mưu UBND tỉnh cân đối, bố trí vốn để triển khai thực hiện các dự án đầu tư xây dựng nhà máy xử lý nước thải sinh hoạt tập trung từ nguồn đầu tư công trung hạn. Trước mắt, ưu tiên dự án đầu tư cho các khu đô thị, khu dân cư tập trung có hoạt động xả thải trực tiếp ra hệ thống Bắc Hưng Hải.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp rà soát các làng nghề trên địa bàn tỉnh, trong đó rà soát công tác quy hoạch, đầu tư hạ tầng, đặc biệt là hạ tầng về bảo vệ môi trường; đề xuất phương án, kế hoạch, lộ trình xử lý hoặc xử lý theo thẩm quyền đối với các làng nghề chưa có hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung...

PV

PV
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương chỉ đạo xử lý ô nhiễm môi trường hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải