Nông nghiệp - Nông thôn

Chủ tịch UBND cấp xã ở Hải Dương chịu trách nhiệm nếu để phát sinh vi phạm công trình thủy lợi

NHẤT NGUYÊN 02/01/2024 09:23

Hải Dương yêu cầu Chủ tịch UBND cấp huyện chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về kết quả thực hiện giải tỏa, xử lý vi phạm công trình thủy lợi. Chủ tịch UBND cấp xã chịu trách nhiệm nếu để phát sinh vi phạm mới.

vi-pham-cong-trinh-thuy-loi11.jpg
Nhiều vi phạm trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi đến nay vẫn chưa được giải tỏa (ảnh tư liệu)

Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương về việc xử lý vi phạm trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi nội đồng trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy chỉ đạo UBND cấp huyện, cấp ủy cấp xã, UBND cấp xã, các cơ quan, đơn vị tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về thủy lợi. Trong đó nhấn mạnh nội dung về các hành vi vi phạm công trình thủy lợi, công tác phát hiện, ngăn chặn và hình thức xử lý vi phạm pháp luật về thủy lợi để cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu rõ, đồng thuận, phối hợp và tự giác giải tỏa, khắc phục các vi phạm công trình thủy lợi.

Xây dựng kế hoạch, lộ trình để xử lý dứt điểm các vi phạm công trình thủy lợi trên địa bàn với tinh thần rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ kết quả, rõ trách nhiệm. Chỉ đạo, kiểm tra, giám sát đối với công tác quản lý, khai thác, bảo vệ các công trình thủy lợi trên địa bàn.

UBND cấp huyện phát động đợt tuyên truyền, phổ biến pháp luật về thủy lợi, quán triệt chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, cấp ủy cấp huyện về xử lý, giải tỏa vi phạm công trình thuỷ lợi. Xây dựng kế hoạch tuyên truyền, vận động tự xử lý, giải tỏa vi phạm, cam kết thời gian thực hiện. Trường hợp không tự giác kiên quyết cưỡng chế, giải tỏa các vi phạm. Xử lý triệt để các vi phạm còn tồn tại; ngăn chặn, xử lý nghiêm theo đúng quy định các vi phạm mới phát sinh hoặc tái vi phạm; hoàn trả đất công bị chiếm dụng... Thời gian hoàn thành xử lý các vi phạm xong trước ngày 31/12/2024.

Tăng cường kiểm tra, thanh tra việc thực hiện pháp luật về bảo vệ công trình thủy lợi, xử lý trách nhiệm đối với Chủ tịch UBND cấp xã trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ công trình thủy lợi nếu để phát sinh vi phạm trên địa bàn. Chủ tịch UBND cấp huyện chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về kết quả thực hiện giải tỏa, xử lý vi phạm và công tác bảo vệ, quản lý an toàn công trình thủy lợi trên địa bàn. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc kịp thời báo cáo UBND tỉnh để xem xét giải quyết.

Các sở, ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan tăng cường thực hiện chức trách, nhiệm vụ của cơ quan chuyên môn trong việc tham mưu, giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước về thủy lợi, phòng chống thiên tai trên địa bàn tỉnh...

Các tổ chức khai thác công trình thủy lợi trong quá trình quản lý thường xuyên kiểm tra, phát hiện, có biện pháp ngăn chặn kịp thời các vi phạm phát sinh, chủ động lập biên bản, thông báo, kiến nghị và phối hợp với UBND cấp xã, cấp huyện để xử lý nghiêm vi phạm theo quy định...

NHẤT NGUYÊN
(0) Bình luận
Chủ tịch UBND cấp xã ở Hải Dương chịu trách nhiệm nếu để phát sinh vi phạm công trình thủy lợi