Chủ tịch hội đặc thù không phải người nghỉ hưu không được hưởng thù lao hằng tháng

30/05/2023 11:23

Người đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách tại hội có tính chất đặc thù cấp xã ở Hải Dương được hưởng thù lao hằng tháng với hệ số 0,6 lần mức lương cơ sở.


Quyết định số 41/2016/QĐ-UBND của UBND tỉnh quy định chế độ thù lao với người đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách tại các hội có tính chất đặc thù

Hỏi:Hiện nay, 17 Chủ tịch Hội Cựu thanh niên xung phong cấp xã ở huyện Nam Sách đều được hưởng trợ cấp hằng tháng bằng 0,6% mức lương cơ sở. Tại sao tôi và Chủ tịch Hội Cựu thanh niên xung phong xã Nam Hưng không được hưởng khoản trợ cấp này?

VŨ VĂN PHÒNG
(Chủ tịch Hội Cựu thanh niên xung phong xã Nam Hồng, Nam Sách)

Trả lời:

Vấn đề bạn hỏi, Sở Nội vụ cho biết, theo Quyết định số 68/2010/QĐ-TTg ngày 1.10.2010 của Thủ tướng Chính phủ về quy định hội có tính chất đặc thù, Hội Cựu thanh niên xung phong cấp xã là hội có tính chất đặc thù. Hiện chế độ thù lao cho những người giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách tại các hội có tính chất đặc thù trên địa bàn tỉnh vẫn thực hiện theo Quyết định số 41/2016/QĐ-UBND ngày 21.12.2016 của UBND tỉnh. 

Theo quyết định này, chế độ thù lao tối đa đối với người đã nghỉ hưu giữ chức danh chủ tịch hội có tính chất đặc thù cấp tỉnh là 3,5 lần mức lương cơ sở, chủ tịch hội cấp huyện hưởng hệ số 2,2 lần mức lương cơ sở, chủ tịch hội cấp xã hưởng hệ số 0,6 lần mức lương cơ sở. Đối với những người không phải là người nghỉ hưu, không hưởng chế độ công chức, viên chức giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách (chủ tịch, phó chủ tịch) tại tổ chức hội có tính chất đặc thù hưởng theo quy định tại khoản 2 điều 7 Thông tư số 03/2013/TT-BNV ngày 16.4.2013 của Bộ Nội vụ. Theo đó, chế độ, chính sách với đối tượng này thực hiện theo thỏa thuận giữa hội với người công tác tại hội, bảo đảm tương quan trong nội bộ hội và theo quy định của Bộ luật Lao động, quy định pháp luật có liên quan.

UBND xã Nam Hồng và xã Nam Hưng cho biết ông Vũ Văn Phòng và Chủ tịch Hội Cựu thanh niên xung phong xã Nam Hưng là ông Nguyễn Đăng Nhượng đều không có quyết định nghỉ hưu, không thuộc diện đủ điều kiện để hưởng chế độ thù lao theo Quyết định số 41/2016/QĐ-UBND của UBND tỉnh. Do đó, hai ông không được hưởng mức thù lao hằng tháng với hệ số 0,6 lần mức lương cơ sở.

(0) Bình luận
Chủ tịch hội đặc thù không phải người nghỉ hưu không được hưởng thù lao hằng tháng