Triển khai quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII)

THỨ SÁU, 24/11/2017 08:50:45

Theo kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) vừa được Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành, hội nghị quán triệt cấp tỉnh, huyện sẽ được tổ chức vào các ngày 29 và 30.11 theo hình thức trực tuyến.

Sau hội nghị trực tuyến của tỉnh, các Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy sẽ tổ chức hội nghị riêng, hoàn thành trước ngày 31.12. Việc học tập, quán triệt ở cấp cơ sở hoàn thành trước ngày 31.1.2018.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu việc tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết phải nghiêm túc, thiết thực, hiệu quả, không phô trương, hình thức; kết hợp nghe giới thiệu, luận giải trên hội trường với thảo luận, tự nghiên cứu. Mỗi cán bộ, đảng viên sau khi tham gia học tập, quán triệt nghị quyết nghiêm túc viết bản thu hoạch. Sau học tập, quán triệt, mỗi đảng viên cần nắm vững, hiểu rõ những nội dung của các nghị quyết, nhất là các nội dung liên quan đến lĩnh vực công tác, từ đó tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trong nhân dân. Cấp ủy các cấp thường xuyên kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả học tập của cán bộ, đảng viên; đồng thời sơ kết, tổng kết kịp thời việc học tập, quán triệt cũng như tổ chức thực hiện nghị quyết, coi đây là yêu cầu quan trọng nhằm bảo đảm việc học tập, quán triệt nghị quyết hiệu quả.

Cấp ủy các cấp chỉ đạo MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội cùng cấp tổ chức tuyên truyền, phổ biến nghị quyết cho đoàn viên, hội viên bằng hình thức phù hợp. Các cơ quan thông tin đại chúng của tỉnh mở chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền, phổ biến về Nghị quyết Trung ương 6.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy thành lập 3 tổ soạn thảo kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6; hoàn thành việc xây dựng các dự thảo kế hoạch trong tháng 11, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong phiên họp đầu tháng 12. Cấp ủy các cấp căn cứ vào nghị quyết, kế hoạch, hướng dẫn của cấp trên và tình hình thực tế của địa phương, đơn vị để xây dựng kế hoạch thực hiện.

        PV

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu