Cải tạo, phục hồi môi trường khi khai thác khoáng sản

24/07/2015 06:30

Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư số 38/2015/TT-BTNMT về cải tạo, phục hồi môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản.Theo đó, tổ chức, cá nhân nộp số tiền ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản hằng năm phải tính đến yếu tố trượt giá và được xác định bằng số tiền ký quỹ hằng năm nhân với chỉ số giá tiêu dùng của các năm trước đó tính từ thời điểm phương án, phương án bổ sung được phê duyệt. Chỉ số giá tiêu dùng hằng năm áp dụng theo công bố của Tổng cục Thống kê cho địa phương nơi khai thác khoáng sản hoặc cơ quan có thẩm quyền.

Việc hoàn trả tiền đã ký quỹ được thực hiện theo quy định tại khoản 4, khoản 5 điều 8 Nghị định số 19/2015/NĐ-CP. Các khoản tiền đã ký quỹ không liên quan trực tiếp đến kinh phí thực hiện các công trình cải tạo, phục hồi môi trường được hoàn trả 1 lần sau khi xác nhận hoàn thành toàn bộ phương án, phương án bổ sung.

Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Giấy xác nhận hoàn thành cải tạo, phục hồi môi trường, nơi nhận tiền ký quỹ hoàn trả tiền ký quỹ cho tổ chức, cá nhân. Việc hoàn trả khoản tiền ký quỹ đối với tổ chức, cá nhân trả lại hoặc bị thu hồi Giấy phép khai thác khoáng sản được thực hiện sau khi có quyết định đóng cửa mỏ khoáng sản.

Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 17-8-2015.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Cải tạo, phục hồi môi trường khi khai thác khoáng sản
    ss