Nhà đất

Các địa phương ở Hải Dương đề xuất 205 điểm dân cư, khu dân cư, đô thị mới trong năm 2024

NGUYỄN MƠ 16/04/2024 12:28

Theo tổng hợp của Sở Xây dựng, năm 2024 các địa phương của Hải Dương đề xuất 205 danh mục lập quy hoạch điểm dân cư, khu dân cư, đô thị mới với tổng diện tích gần 2.700 ha.

z5352426219607_0ad638b7ff022f41f07045e181ea516e.jpg
Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Triệu Thế Hùng yêu cầu các cơ quan, đơn vị phối hợp đề xuất lập danh mục quy hoạch điểm dân cư, khu dân cư, khu đô thị mới bảo đảm tính khả thi

Phiên họp UBND tỉnh Hải Dương tháng 4 (lần 4) sáng 16/4 đã xem xét kế hoạch lập quy hoạch điểm dân cư, khu dân cư, khu đô thị mới trên địa bàn năm 2024. Phát biểu kết luận nội dung này, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Triệu Thế Hùng yêu cầu các cơ quan, đơn vị làm rõ nguyên nhân dẫn đến việc chậm trễ trong thực hiện lập quy hoạch khu dân cư, đô thị năm 2023.

Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường phối hợp làm việc với các huyện, thành phố, thị xã rà soát danh mục quy hoạch điểm dân cư, khu dân cư, đô thị. Danh mục lập quy hoạch phải bảo đảm tính khả thi, phục vụ phát triển kinh tế-xã hội, phù hợp với các quy hoạch cấp trên, chỉ tiêu sử dụng đất, chương trình phát triển nhà ở.

z5352513045660_416aa122b2cce7ff5b7176b5486cd2e6.jpg
Đồng chí Giám đốc Sở Xây dựng Nguyễn Văn Đoàn báo cáo đề xuất lập danh mục quy hoạch điểm dân cư, khu dân cư, khu đô thị năm 2024

Theo tổng hợp của Sở Xây dựng, năm 2024 các địa phương đề xuất 205 danh mục lập quy hoạch điểm dân cư, khu dân cư, đô thị mới với tổng diện tích gần 2.700 ha. Trong đó có 82 đồ án lập quy hoạch chi tiết, 11 đồ án thuộc diện ưu tiên lập quy hoạch, còn lại 112 danh mục đề xuất chưa phù hợp với quy hoạch cấp trên được phê duyệt, chưa thống nhất với kế hoạch nhà ở từ năm 2023-2025. Một số địa phương xây dựng kế hoạch lập quy hoạch nhiều như TP Chí Linh, các huyện Gia Lộc, Ninh Giang, Nam Sách, Thanh Hà cần nhiều kinh phí, nguồn lực.

Năm 2023, UBND tỉnh Hải Dương thông qua 186 danh mục đồ án quy hoạch nhưng đến nay mới phê duyệt 51 đồ án với diện tích khoảng 692 ha.

NGUYỄN MƠ
(0) Bình luận
Các địa phương ở Hải Dương đề xuất 205 điểm dân cư, khu dân cư, đô thị mới trong năm 2024