Bất động sản

Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ triển khai thi hành Luật Đất đai năm 2024 thế nào?

TB (theo Vietnam+) 20/03/2024 20:03

Triển khai thi hành Luật Đất đai năm 2024, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ tập trung xây dựng các đề án; tổ chức thanh tra, kiểm tra, hướng dẫn xử lý vi phạm pháp luật về lĩnh vực đất đai.

Ảnh minh họa. (Nguồn: Vietnam+)
Ảnh minh họa

Để triển khai thi hành Luật Đất đai năm 2024 kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả, Thứ trưởng Tài nguyên và Môi trường Lê Minh Ngân vừa ký ban hành Quyết định số 678/QĐ-BTNMT về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về triển khai thi hành luật.

Luật Đất đai số 31/2024/QH15 đã được Quốc hội Khóa XV thông qua tại Kỳ họp bất thường lần thứ 5 ngày 18/1/2024 (Luật Đất đai năm 2024). Tiếp đó ngày 5/3/2024, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 222/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Đất đai số 31/2024/QH15.

Trên cơ sở đó, để triển khai thi hành Luật Đất đai năm 2024 hiệu quả, Bộ Tài nguyên và Môi trường quyết định ban hành kế hoạch thực hiện với 6 nhóm nội dung quan trọng nhằm sớm đưa các quy định của pháp luật đất đai vào cuộc sống, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, sử dụng đất đai.

Các nội dung chính của kế hoạch gồm: Xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật về đất đai; tổ chức tuyên truyền, phổ biến, đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn pháp luật đất đai; tổ chức rà soát văn bản quy phạm pháp luật; thực hiện các nhiệm vụ được giao trong Luật Đất đai; xây dựng các đề án; tổ chức thanh tra, kiểm tra, hướng dẫn xử lý vi phạm pháp luật về lĩnh vực đất đai.

Theo đó, Vụ Đất đai sẽ chủ trì, phối hợp các đơn vị có liên quan tham mưu, đề xuất, giúp Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường theo dõi và đánh giá đối với việc quản lý, sử dụng đất đai của các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; theo dõi việc sử dụng đất đối với các dự án quan trọng quốc gia do Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư, Thủ tướng Chính phủ chấp thuận, quyết định đầu tư và các dự án có quy mô lớn, sử dụng nhiều diện tích đất.

Cục Quy hoạch và Phát triển tài nguyên đất chủ trì, phối hợp các đơn vị có liên quan tham mưu, đề xuất, giúp bộ trưởng kiện toàn tổ chức phát triển quỹ đất; tổ chức thực hiện điều tra, đánh giá đất đai, bảo vệ, cải tạo, phục hồi đất; lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất quốc gia; giúp hội đồng thẩm định trong quá trình thẩm định kế hoạch sử dụng đất quốc gia.

Ngoài ra, Cục Quy hoạch và Phát triển tài nguyên đất có trách nhiệm tổng hợp kết quả thực hiện quy hoạch sử dụng đất của cả nước trình bộ trưởng để trình Chính phủ để báo cáo Quốc hội của năm cuối của thời kỳ quy hoạch sử dụng đất.

Tương tự, Cục Đăng ký và Dữ liệu thông tin đất đai chủ trì, phối hợp các đơn vị có liên quan tham mưu, đề xuất, giúp Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường thực hiện các nội dung: Kiện toàn tổ chức đăng ký đất đai; tổng hợp kết quả thống kê đất đai hằng năm của cả nước, công bố trước ngày 30/6 hằng năm; tổng hợp báo cáo bộ trưởng để báo cáo Thủ tướng Chính phủ và công bố kết quả kiểm kê đất đai 5 năm của cả nước trước ngày 30/9 của năm kế tiếp của năm kiểm kê đất đai.

Cục Đăng ký và Dữ liệu thông tin đất đai còn có trách nhiệm đề xuất nội dung về kiểm kê đất đai chuyên đề; quyết định giá sản phẩm, dịch vụ gia tăng sử dụng thông tin từ cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin đất đai theo quy định của pháp luật về giá; xây dựng, quản lý, vận hành, khai thác Hệ thống thông tin quốc gia về đất đai.

Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp các đơn vị có liên quan tham mưu, đề xuất, giúp bộ trưởng chỉ đạo, tổ chức thực hiện thanh tra, kiểm tra chuyên ngành đất đai trong phạm vi cả nước.

TB (theo Vietnam+)
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ triển khai thi hành Luật Đất đai năm 2024 thế nào?