9 giải pháp đổi mới giáo dục và đào tạo

20/02/2014 07:20

Ngày 18-2, Huyện ủy Thanh Miện tổ chức hội nghị quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 (khóa XI) tới các cán bộ chủ chốt của huyện và các xã, thị trấn.


Các đại biểu dự hội nghị đã được học tập các chuyên đề của Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI), trong đó đi sâu nghiên cứu 2 chuyên đề: “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế” và “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”. Trên cơ sở nội dung của nghị quyết, huyện Thanh Miện đã tập trung đánh giá thực tế những kết quả cũng như những hạn chế của ngành giáo dục và đào tạo huyện. Để việc thực hiện nội dung nghị quyết này đạt kết quả cao, huyện Thanh Miện đã chỉ ra 9 giải pháp chủ yếu. Trong đó, tập trung tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, đổi mới nội dung, hình thức dạy và học cũng như cách đánh giá chất lượng để bảo đảm trung thực và khách quan. Hoàn thiện hệ thống giáo dục theo hướng mở, đổi mới cách thức quản lý, nâng cao trình độ cho đội ngũ giáo viên. Khuyến khích đội ngũ cán bộ giáo viên sáng kiến và áp dụng thực tiễn, triển khai đồng bộ các đề án phát triển giáo dục trên địa bàn toàn huyện. Một trong những yếu tố được huyện đặc biệt coi trọng đó là sự lãnh đạo của cấp uỷ đảng và sự đầu tư mọi mặt cho giáo dục. Huyện ủy Thanh Miện yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể và cán bộ, đảng viên phải nắm vững nội dung các Kết luận, Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI), từ đó, từng cơ sở đảng có các giải pháp chỉ đạo xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết cụ thể, phù hợp với tình hình thực tiễn của mỗi địa phương, đơn vị.

TRỌNG NGUYỄN


(0) Bình luận
9 giải pháp đổi mới giáo dục và đào tạo
ss