100% số cấp ủy và chi bộ cơ sở đoàn kết, thống nhất, kỷ luật nghiêm

26/09/2016 07:44

Kế hoạch đặt chỉ tiêu trong giai đoạn 2016-2020, 100% số đảng ủy và chi ủy cấp cơ sở xây dựng và thực hiện tốt quy chế làm việc...


Đây là một trong những chỉ tiêu được Ban Thường vụ Tỉnh ủy đặt ra trong kế hoạch thực hiện Đề án "Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên" giai đoạn 2016-2020.

Kế hoạch đặt chỉ tiêu trong giai đoạn 2016-2020, 100% số đảng ủy và chi ủy cấp cơ sở xây dựng và thực hiện tốt quy chế làm việc, trong đó quy định đúng, đầy đủ trách nhiệm, quyền hạn của tập thể, cá nhân, chế độ làm việc và phương pháp công tác. 100% số cấp ủy và chi bộ cơ sở đoàn kết, thống nhất, kỷ luật nghiêm và chấp hành nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ trong tổ chức sinh hoạt Đảng, thực hiện nghiêm chế độ sinh hoạt; phát huy tính tiền phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ; nâng cao chất lượng ban hành và thực hiện nghị quyết, ra nghị quyết đúng thẩm quyền; đổi mới cách ra nghị quyết theo hướng thiết thực, hiệu quả, có tính khả thi, ngắn gọn, rõ ràng, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện.

Hằng năm, có trên 75% số tổ chức cơ sở (TCCS) đảng đạt trong sạch, vững mạnh; mỗi năm kết nạp từ 2.500 đảng viên trở lên. Đến năm 2020, tất cả các cán bộ chủ chốt cấp xã có trình độ chuyên môn đại học trở lên, 100% có trình độ trung cấp lý luận chính trị; 100% số cán bộ chuyên trách và không chuyên trách cấp xã, bí thư, phó bí thư cấp ủy cơ sở được bồi dưỡng nghiệp vụ, kiến thức mới 2 lần trở lên.

Để đạt mục tiêu trên, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề ra 9 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, gồm: Nâng cao chất lượng công tác quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của Trung ương về xây dựng TCCS đảng; xây dựng TCCS đảng vững mạnh về tổ chức; tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng phong trào thi đua xây dựng TCCS đảng trong sạch, vững mạnh; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của các TCCS đảng; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở; tăng cường trách nhiệm của các cơ quan cấp trên đối với cơ sở…

Kế hoạch cũng nêu rõ nội dung thực hiện và phân công thực hiện cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị, cấp ủy các cấp trong thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trên.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu Ban Thường vụ các Huyện ủy, Thành ủy, Thị ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, các ban đảng Tỉnh ủy, Trường Chính trị tỉnh, ban cán sự đảng, đảng đoàn, các sở, ban, ngành có liên quan, MTTQ và đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện kế hoạch này xong trong tháng 10-2016. Các TCCS đảng xây dựng kế hoạch thực hiện trong tháng 11-2016. Hằng năm, các Huyện ủy, Thành ủy, Thị ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch và báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy.  

PV

(0) Bình luận
100% số cấp ủy và chi bộ cơ sở đoàn kết, thống nhất, kỷ luật nghiêm
ss