Tổ chức chính trị - xã hội đầu tiên giảm đầu mối trực thuộc

THỨ BA, 14/07/2020 08:24:02

Hội Cựu chiến binh tỉnh đã giảm từ 3 ban xuống còn 2 ban chuyên môn.

Đến nay, cơ quan Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh đã hoàn thành việc giảm đầu mối trực thuộc theo Quy định 212-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế cơ quan chuyên trách của Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện. Hội CCB tỉnh đã giảm từ 3 ban xuống còn 2 ban chuyên môn. Cụ thể, sáp nhập Ban Tuyên giáo và Văn phòng Hội thành Ban Phong trào - Văn phòng; đổi tên Ban Tổ chức - Chính sách thành Ban Tổ chức - Kiểm tra. Các ban mới thuộc Hội CCB tỉnh thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo Quy định 1277-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế cơ quan chuyên trách Hội CCB tỉnh.

Đây là tổ chức chính trị - xã hội đầu tiên trong tỉnh thực hiện giảm đầu mối trực thuộc.
PV

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu