Bế mạc Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh

THỨ TƯ, 05/12/2018 17:10:28

Sau 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, chiều 5.12, Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh khóa XVI đã hoàn thành các nội dung, chương trình đề ra và bế mạc.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển phát biểu bế mạc hội nghị. Ảnh: Thành Chung
Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khái quát kết quả nổi bật hội nghị đạt được sau 2 ngày làm việc và nhấn mạnh một số vấn đề, nội dung cần thực hiện trong thời gian tới.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh năm 2019 có ý nghĩa hết sức quan trọng, quyết định việc hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016 - 2020 và Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI.

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở, các tầng lớp nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp trong tỉnh cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong phát triển kinh tế - xã hội. Áp dụng cơ chế đặc thù, tạo điều kiện tốt nhất để các nhà đầu tư triển khai các dự án lớn trên địa bàn tỉnh. Đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết công việc, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính để cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh. Thu hút các nhà đầu tư chiến lược, có tầm ảnh hưởng lớn, tạo giá trị gia tăng cao để kinh tế của tỉnh phát triển toàn diện. Tập trung nguồn lực cho đầu tư công, quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành, đẩy nhanh tiến độ thực hiện một số công trình dự án trọng điểm, dự án lớn đang triển khai thực hiện.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu cần tiếp tục tạo cơ chế và bố trí nguồn lực để xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo, nâng cao đời sống, thu nhập cho người dân. Đổi mới mạnh mẽ, tạo chuyển biến tích cực, thực chất về tổ chức lại sản xuất nông nghiệp, phát triển liên kết theo chuỗi giá trị, triển khai thực hiện chủ trương mỗi xã một sản phẩm chủ lực, đặc trưng. Tăng cường quản lý tài nguyên, khoáng sản và bảo vệ môi trường; xử lý triệt để tình trạng khai thác tài nguyên, khoáng sản trái phép, nhất là khai thác cát, sỏi lòng sông. Không để lây lan nạn tín dụng đen trong tỉnh.

Tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển lĩnh vực văn hóa, bảo đảm an sinh xã hội. Tăng cường chỉ đạo tập trung nâng cao chất lượng xử lý, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và các đoàn khiếu kiện đông người. Chú trọng công tác thông tin, truyền thông; thực hiện nghiêm quy chế phát ngôn...

Đối với công tác xây dựng Đảng, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội cần tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai có hiệu quả việc học tập, quán triệt, sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương và Tỉnh uỷ. Tập trung giải pháp nâng cao hiệu quả triển khai các nghị quyết ở chi bộ, đảng bộ cơ sở. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy lưu ý cần tăng cường thực hiện quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Trong đó, tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, 2019 là năm quyết định thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Bác. Yêu cầu mỗi cấp ủy, mỗi ngành, địa phương, đơn vị tổ chức phát động phong trào thi đua yêu nước bằng những việc cụ thể, thiết thực để chào mừng. Tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII. Đẩy mạnh tuyên truyền đấu tranh, phản bác các thông tin xấu độc; những luận điệu sai trái, thù địch, thông tin sai sự thật về Đảng, Nhà nước và chủ trương lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh.

Các đại biểu biểu quyết thông qua nghị quyết hội nghị. Ảnh: Thành Chung
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu phải đổi mới, hoàn thiện mô hình tổ chức đảng trong các doanh nghiệp nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập. Đẩy mạnh xây dựng tổ chức đảng và phát triển đảng viên trong các doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp ngoài nhà nước. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng. Tăng cường vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu. Nắm bắt thật chắc tư tưởng, dư luận xã hội để kịp thời giải quyết những vấn đề mới phát sinh. Tiếp tục rà soát, đánh giá các mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch đề ra trong nhiệm kỳ đại hội. Xây dựng kế hoạch, hướng dẫn Đại hội đảng cấp cơ sở, cấp huyện, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII theo hướng dẫn của Trung ương và tình hình thực tế của tỉnh. Đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển yêu cầu MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động trong đoàn viên, hội viên. Nâng cao vai trò giám sát và phản biện xã hội. Tích cực tham gia công tác xây dựng Đảng, chính quyền các cấp. Tập trung chỉ đạo, chuẩn bị, tổ chức thành công đại hội MTTQ cấp huyện và cấp tỉnh nhiệm kỳ 2019 – 2024. Đối với công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của đảng, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển yêu cầu cấp ủy đảng các cấp cần quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc các quy định của Đảng, nhất là các quy định mới ban hành về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng. Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật bảo đảm đúng người, đúng vụ việc và mang tính giáo dục, ren đe, cảnh báo đối với đảng viên và tổ chức Đảng vi phạm. 

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu các cấp uỷ, chính quyền, các sở, ngành liên quan và chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố cần tiếp tục quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết về quân sự, quốc phòng cho các đối tượng, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp, các ngành. Chỉ đạo làm tốt công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng- an ninh cho các đối tượng; xây dựng, huấn luyện lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên, tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ và diễn tập phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 2019 theo đúng kế hoạch đề ra. Trước mắt, cần tập trung tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ khám tuyển, tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2019 bảo đảm đủ quân số và chất lượng theo yêu cầu, kế hoạch đề ra. Qua thảo luận, hội nghị cơ bản nhất trí với Chương trình làm việc; Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Cụ thể, trong năm 2019, sẽ tổ chức 4 hội nghị BCH, tiến hành 2 cuộc kiểm tra và 3 cuộc giám sát chuyên đề. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đơn vị căn cứ vào chương trình làm việc, chương trình kiểm tra, giám sát năm 2019 để chủ động xây dựng kế hoạch, phân công cụ thể, rõ ràng, chuẩn bị kỹ nội dung trình BCH Đảng bộ tỉnh, bảo đảm có chất lượng và đúng thời gian quy định (xem toàn văn bài phát biểu kết luận tại đây).

Trước đó, Hội nghị đã nghe báo cáo tổng hợp kết quả thảo luận tổ, tiến hành thảo luận tại hội trường và thực hiện nội dung chất vấn trong Đảng. Tham gia thảo luận tại hội trường có 9 ý kiến của các đồng chí Tỉnh ủy viên: Lê Đình Long, Giám đốc Sở Giao thông vận tải; Nguyễn Khắc Toản, Bí thư Huyện ủy Gia Lộc; Nguyễn Văn Phú, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Cao Ngọc Quang, Bí thư Huyện ủy Tứ Kỳ; Sái Thị Yến, Bí thư Tỉnh đoàn; Đoàn Việt Hùng, Bí thư Thành ủy Hải Dương; Nguyễn Minh Hùng, Bí thư Huyện ủy Kinh Môn; Nguyễn Đức Tuấn, Bí thư Huyện ủy Thanh Hà và Nguyễn Trọng Hưng, Giám đốc Sở Tài chính. Trong phiên chất vấn, các đồng chí Tỉnh ủy viên: Nguyễn Đình Kiêm, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; Nguyễn Văn Đoàn, Giám đốc Sở Xây dựng; Vũ Hồng Khiêm, Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; Vũ Ngọc Long, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; Vũ Văn Lương, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo đã trả lời các vấn đề còn vướng mắc, khó khăn và được tỉnh quan tâm chỉ đạo. Đã có 13 lượt ý kiến của lãnh đạo các sở, ngành cùng tham gia giải trình và chất vấn tại hội nghị.
HOÀNG THANH

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu