Sửa đổi, bổ sung 4 thủ tục hành chính trong lĩnh vực đầu tư bằng vốn ODA và viện trợ không hoàn lại

15/03/2022 20:15

Việc thay đổi này nhằm phù hợp với Nghị định số 114/2021/NĐ-CP về quản lý và sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài của Thủ tướng Chính phủ.

Theo danh mục thủ tục hành chính (TTHC) thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư do UBND tỉnh vừa công bố, có 4 TTHC trong lĩnh vực đầu tư bằng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam được sửa đổi, bổ sung.

4 TTHC gồm: Lập, thẩm định, quyết định phê duyệt văn kiện dự án hỗ trợ kỹ thuật, phi dự án (thời hạn giải quyết không quá 20 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ). Lập, phê duyệt kế hoạch tổng thể thực hiện chương trình, dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi, vốn đối ứng (giải quyết trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày ký kết điều ước quốc tế cụ thể, thỏa thuận về vốn ODA, vốn vay ưu đãi). Lập, phê duyệt kế hoạch thực hiện chương trình, dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi, vốn đối ứng hằng năm (không quy định về thời gian). Lập, thẩm định, quyết định đầu tư chương trình, dự án đầu tư sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi thuộc thẩm quyền của người đứng đầu cơ quan chủ quản (thời hạn giải quyết đối với chương trình đầu tư công không quá 20 ngày; dự án nhóm A không quá 15 ngày; dự án nhóm B, C không quá 10 ngày). 

Bãi bỏ 3 TTHC gồm: Quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án thuộc thẩm quyền của người đứng đầu cơ quan chủ quản; lập, thẩm định, quyết định phê duyệt văn kiện dự án hỗ trợ kỹ thuật, phi dự án sử dụng vốn ODA không hoàn lại; lập, thẩm định, quyết định đầu tư chương trình, dự án đầu tư thuộc thẩm quyền của người đứng đầu cơ quan chủ quản.

Việc thay đổi này nhằm phù hợp với Nghị định số 114/2021/NĐ-CP về quản lý và sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài của Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 16.12.2021 thay thế Nghị định số 56/2020/NĐ-CP ngày 25.5.2020. 3 thủ tục đầu chỉ thay đổi về cơ sở pháp lý. Riêng thủ tục thứ 4 có nêu cụ thể về thời gian thực hiện theo từng phân loại dự án (quy định cũ không ghi cụ thể).

PV

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sửa đổi, bổ sung 4 thủ tục hành chính trong lĩnh vực đầu tư bằng vốn ODA và viện trợ không hoàn lại