Đứng tên hai chức danh khi thành lập công ty?

THỨ BẢY, 05/06/2021 07:10:19

Hỏi: Tôi dự định thành lập công ty TNHH, bản thân đứng tên chức danh Giám đốc lẫn Kế toán trưởng. Xin hỏi như vậy có được không?

NGUYỄN PHÚC M. (Gia Lộc)
Trả lời:

Luật Kế toán 2015 quy định điều 54. Tiêu chuẩn và điều kiện của kế toán trưởng

1. Kế toán trưởng phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

a) Các tiêu chuẩn quy định tại khoản 1 điều 51 của Luật này;

b) Có chuyên môn, nghiệp vụ về kế toán từ trình độ trung cấp trở lên;

c) Có chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng;

d) Có thời gian công tác thực tế về kế toán ít nhất là 2 năm đối với người có chuyên môn, nghiệp vụ về kế toán từ trình độ đại học trở lên và thời gian công tác thực tế về kế toán ít nhất là 3 năm đối với người có chuyên môn, nghiệp vụ về kế toán trình độ trung cấp, cao đẳng.

2. Chính phủ quy định cụ thể tiêu chuẩn và điều kiện của kế toán trưởng phù hợp với từng loại đơn vị kế toán.

Luật Kế toán tại điều 13. Các hành vi bị nghiêm cấm

7. Người có trách nhiệm quản lý, điều hành đơn vị kế toán kiêm làm kế toán, thủ kho, thủ quỹ, trừ doanh nghiệp tư nhân và công ty TNHH do một cá nhân làm chủ sở hữu.

8. Bố trí hoặc thuê người làm kế toán, người làm kế toán trưởng không đủ tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại điều 51 và điều 54 của luật này.

Luật Doanh nghiệp 2020 quy định đối với Công ty TNHH một thành viên tại điều 82. Giám đốc, Tổng giám đốc

3. Giám đốc hoặc Tổng giám đốc phải có tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

a) Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 điều 17 của luật này;

b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh của công ty và điều kiện khác do điều lệ công ty quy định.

Căn cứ theo quy định trên, trách nhiệm của người đại diện theo pháp luật cần trung thành với lợi ích của doanh nghiệp; không lạm dụng địa vị, chức vụ và sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh, tài sản khác của doanh nghiệp để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác. Luật Kế toán quy định cấm người có trách nhiệm quản lý doanh nghiệp làm kế toán trừ doanh nghiệp tư nhân và công ty TNHH do một cá nhân làm chủ sở hữu.

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu