Xác định rõ giải pháp đột phá thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế -xã hội

THỨ TƯ, 04/07/2018 17:45:15

Báo Hải Dương online trân trọng giới thiệu toàn văn Kết luận Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển.


Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: Thành Chung
Kính thưa các đồng chí đại biểu các ban xây dựng Đảng Trung ương!

Kính thưa các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh,

Thưa toàn thể các đồng chí,

Sau 2 ngày làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm cao, Hội nghị lần thứ 13 - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI đã hoàn thành các nội dung, chương trình đề ra.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tích cực nghiên cứu tài liệu, tập trung thảo luận, tham gia ý kiến vào các tờ trình, báo cáo do Ban Thường vụ Tỉnh ủy chuẩn bị. Trong thảo luận ở tổ và tại hội trường đã có 71 lượt ý kiến phát biểu. Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tôi xin tiếp thu ý kiến tham gia của các đồng chí để chỉ đạo chỉnh sửa khi ban hành văn bản chính thức và điều chỉnh trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới. Đồng thời, thay mặt chủ tọa hội nghị, Tôi xin nhấn mạnh và kết luận một số vấn đề như sau:

I. Về kết quả công tác xây dựng Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội 6 tháng đầu năm 2018, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm.
 
Qua thảo luận, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh thống nhất nhận định: Công tác xây dựng đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tiếp tục được quan tâm chỉ đạo, thực hiện; các cấp ủy đảng luôn quan tâm thực hiện tốt công tác chính trị, tư tưởng và tổ chức. Tổ chức thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương; coi trọng chất lượng, hiệu quả.

Hoạt động của MTTQ, các đoàn thể nhân dân ngày càng đáp ứng tốt hơn đến đoàn viên, hội viên và nhân dân nhằm thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; việc tuyên truyền, triển khai thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” nhận được sự hưởng ứng, tham gia tích cực của nhân dân. Việc tổ chức đối  thoại trực tiếp với nhân dân để giải quyết kịp thời những kiến nghị, đề xuất ngay từ cơ sở đã được các cấp ủy đảng, chính quyền tích cực triển khai thực hiện.

Tuy nhiên, công tác xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể nhân dân vẫn còn một số hạn chế như: Chất lượng công tác tham mưu của một số cấp ủy còn hạn chế. Việc đánh giá, phân loại tổ chức đảng, đảng viên ở một số nơi còn chưa sát thực tiễn. Tình hình khiếu kiện đông người ở một số khu vực nông thôn còn diễn biến phức tạp, tiềm ẩn mất ổn định an ninh nông thôn. Công tác xây dựng tổ chức đảng, đoàn thể và phát triển đoàn viên, hội viên trong các doanh nghiệp ngoài quốc doanh, khu công nghiệp tiếp tục gặp khó khăn chưa có giải pháp tháo gỡ.

Để kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế; đồng thời thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ đã đề ra, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh yêu cầu: Cấp ủy các cấp tập trung chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả việc đánh giá, sắp xếp, tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế. Xây dựng và hoàn thiện việc sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định về công tác tổ chức, cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ. Chủ động nắm tình hình, kịp thời kiểm tra và kết luận những tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Tăng cường và kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo các hoạt động tôn giáo. Chỉ đạo tổ chức thành công đại hội Hội Nông dân và Đại hội Công đoàn tỉnh nhiệm kỳ 2018- 2023.

II. Về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018.

Qua thảo luận, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thống nhất đánh giá: 6 tháng đầu năm 2018, mặc dù trong bối cảnh chung còn gặp nhiều khó khăn, thách thức, song với sự quyết tâm cao của các cấp, các ngành, các địa phương, chúng ta đã chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời chỉ đạo của Trung ương, đề ra các biện pháp, giải pháp phù hợp, nên tình hình kinh tế - xã hội đạt được kết quả khá toàn diện. Kinh tế tiếp tục tăng trưởng cao; thu ngân sách nhà nước đạt 51,2% dự toán năm, trong đó thu nội địa đạt 54,1%, tăng 13,3% so với cùng kỳ; giá trị sản xuất nông - lâm - thủy sản tăng 3,8%. Sản xuất công nghiệp tăng 12,7%; lĩnh vực xây dựng tăng 10%, dịch vụ tăng 8,3%; đã thu hút được gần 300 triệu USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài,…. Phong trào xây dựng nông thôn mới đạt kết quả tích cực. Công tác chăm sóc và bảo đảm sức khỏe nhân dân được quan tâm. Các chính sách an sinh xã hội đảm bảo kịp thời, theo đúng chế độ, chính sách của nhà nước. Quốc phòng - an ninh được giữ vững, công tác đảm bảo trật tự, an toàn xã hội tiếp tục được tăng cường.

Tuy nhiên, vẫn còn nhiều hạn chế, yếu kém như: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của một số cấp ủy, chính quyền địa phương chưa thực sự quyết liệt; công tác phối hợp của các cơ quan, đơn vị, địa phương chưa thường xuyên, hiệu quả chưa cao; Công tác thu hút đầu tư vẫn còn nhiều bất cập, chưa thu hút được các dự án có quy mô lớn, công nghệ cao. Phát triển dịch vụ chưa có bước đột phá. Một số nguồn thu chiếm tỷ trọng lớn trong thu nội địa đạt còn thấp so với dự toán. Tiến độ thực hiện dự án và giải ngân của một số dự án chậm, đặc biệt là một số dự án trọng điểm của tỉnh và một số dự án mới. Tình trạng khiếu kiện đông người có việc còn kéo dài và chưa được giải quyết dứt điểm từ cơ sở gây bức xúc trong dư luận.

Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo, điều hành và giải quyết các thủ tục hành chính chưa đạt yêu cầu nhiệm vụ đề ra; Công tác luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức của một số cơ quan, địa phương còn chậm, có nơi chưa thực hiện.

Những hạn chế nêu trên đều không mới, tuy nhiên, rõ ràng là công tác chỉ đạo của chúng ta chưa thực sự hiệu quả, các giải pháp đề ra chưa được thực hiện quyết liệt để khắc phục triệt để.  Vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu và ý thức, trách nhiệm của một bộ phận cán bộ, công chức chưa cao. Tôi đề nghị từng cơ quan, đơn vị, nhất là người đứng đầu cần chủ động rà soát, rút kinh nghiệm và đề ra giải pháp khắc phục có hiệu quả trong thời gian tới.

Thưa các đồng chí!

Để phấn đấu hoàn thành đạt và vượt kế hoạch mục tiêu năm 2018. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh yêu cầu các cấp ủy đảng chính quyền từ tỉnh đến cơ sở cần tập trung rà soát các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra từ đầu năm, chủ động triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp, biện pháp đã đề ra, đồng thời lưu ý một số nội dung sau:

(1). Lĩnh vực kinh tế: Mỗi cấp, mỗi ngành, mỗi địa phương phải nghiên cứu trả lời cho được câu hỏi giải pháp đột phá nào để kinh tế có bước tăng trưởng đột phá. Ban cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách quy định hỗ trợ, tạo điều kiện việc thành lập daonh nghiệp mới, trước hết là việc chuyển đổi mô hình hộ sản xuất kinh thành doanh nghiệp.

Trước mắt, tập trung chỉ đạo phát triển sản xuất nông nghiệp, tiếp tục đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới. Đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, nhất là phát triển thị trường đầu ra của sản phẩm nông nghiệp có thế mạnh của tỉnh. Tập trung xử lý, giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong việc đẩy nhanh tiến độ của các dự án, công trình trọng điểm. Tích cực kiểm tra, đôn đốc việc triển khai xây dựng một số khu đô thị, khu dân cư và tiến độ nghiệm thu các khu đô thị mới, các khu dân cư mới trên địa bàn tỉnh. Tăng cường các biện pháp quản lý, khai thác nguồn thu, với quyết tâm cao nhất vượt kế hoạch đề ra. Tiếp tục đẩy mạnh công tác quản lý, kiểm tra và xử lý kịp thời các vi phạm trong quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên đất đai, trước hết chấn chỉnh việc khai thác thác trái phép cát, sỏi lòng sông, khoáng sản và bảo vệ môi trường.

(2). Lĩnh vực văn hoá - xã hội: triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2018-2019. Hoàn thành việc rà soát, sắp xếp, bố trí lại đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên trong các cơ sở giáo dục công lập theo kế hoạch đặt ra. Chủ động phòng, chống dịch bệnh, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, xử lý chất thải y tế. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về hoạt động báo chí, xuất bản, truyền thông, sử dụng dịch vụ internet... Tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm trong thực thi pháp luật của các doanh nghiệp. Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với người có công, đối tượng chính sách, người nghèo và đối tượng bảo trợ xã hội.

(3). Lĩnh vực thanh tra, tư pháp, an ninh quốc phòng: Thực hiện tốt công tác tiếp dân, tiếp nhận và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo ngay từ cơ sở; giải quyết dứt điểm một số vụ việc khiếu kiện đông người, kéo dài. Bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn, nhất là các khu vực đông người; khu vực nông thôn, các khu công nghiệp, cụm công nghiệp; kịp thời phát hiện, đấu tranh, vô hiệu hóa các âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, chống đối... Tiến hành tổng rà soát, xử lý các điểm, tụ điểm chơi cờ bạc, kinh doanh trò chơi điện tử trá hình, các hiệu cầm đồ ở các địa phương. Quyết liệt thực hiện các biện pháp làm giảm tai nạn giao thông, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương. Tăng cường kỷ cương, kỷ luật công vụ. Kiểm tra ngay tình trạng trên chỉ đạo, dưới không thực hiện. Nếu phát hiện cán bộ vi phạm, xử lý ngay.
(4). Tổ chức nghiêm việc đánh giá thực hiện hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên và các cơ quan, đơn vị theo hướng dẫn số 07, ngày 29.6.2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng thời có tiêu chí chi tiết, rõ ràng để cấp ủy và HĐND các cấp làm cơ sở để lấy phiếu tín nhiệm các chức danh bầu cử trong dịp cuối năm 2018.

III. Về kết quả cuộc kiểm tra (thứ nhất) việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo.
Thưa toàn thể các đồng chí!

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã thảo luận và nhất trí với những nhận định, đánh giá về kết quả đạt được cũng như hạn chế mà Đoàn kiểm tra đã chỉ ra. Qua kiểm tra đã cho thấy, các huyện ủy, thị ủy, thành ủy và người đứng đầu các cơ quan, đơn vị được kiểm tra đã nghiêm túc chỉ đạo, phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 35 và các văn bản hướng dẫn thi hành; đề cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ, người đứng đầu trong công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; vai trò giám sát của Hội đồng nhân dân, MTTQ và các tổ chức chính trị- xã hội trong việc tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo được tăng cường…

Tuy nhiên, việc phổ biến, quán triệt Chỉ thị và các văn bản hướng dẫn thi hành ở một số đơn vị chưa được quan tâm đúng mức; vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền và cá nhân người đứng đầu chưa cao; công tác thanh tra, kiểm tra trong việc thực hiện các quy định của pháp luật chưa được thường xuyên.

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh yêu cầu: Các cấp ủy đảng, chính quyền cần nêu cao vai trò, trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; xác định đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng đảm bảo tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về giải quyết khiếu nại, tố; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra nhằm chấn chỉnh, giải quyết kịp thời những vướng mắc trong quá trình tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

IV. Về kết quả cuộc kiểm tra việc chỉ đạo thực hiện chủ trương của Tỉnh uỷ về công tác quản lý và bảo vệ môi trường gắn với kiểm tra thực hiện Đề án “Xử lý rác thải sinh hoạt khu vực nông thôn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020”.
Qua kiểm tra đã cho thấy: Cấp ủy, chính quyền các huyện, thành phố, thị xã đã nghiêm túc tổ chức quán triệt, triển khai các văn bản của Đảng, Nhà nước, của Tỉnh ủy về công tác quản lý và bảo vệ môi trường; kịp thời xây dựng, ban hành các văn bản cụ thể hóa các chủ trương của Tỉnh ủy để triển khai thực hiện có hiệu quả trên địa bàn. Việc triển khai thực hiện Đề án “Thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt khu vực nông thôn trên địa bàn tỉnh Hải Dương giai đoạn 2016- 2020” cơ bản đảm bảo tiến độ theo yêu cầu. Công tác thu gom rác thải từng bước được quản lý, tỷ lệ thu gom đều tăng qua mỗi năm.
Tuy nhiên, qua kiểm tra cho thấy vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: công tác tuyên truyền chưa sâu rộng, hiệu quả chưa cao. Việc đầu tư phát triển các cụm công nghiệp chưa đồng bộ với hạ tầng kỹ thuật về môi trường. Công tác thanh tra, kiểm tra, phát hiện, xử lý các vi phạm về bảo vệ môi trường ở cấp tỉnh và cấp huyện chưa kịp thời; khi phát hiện vi phạm xử lý chưa nghiêm; việc đôn đốc các cơ sở khắc phục vi phạm sau kiểm tra ở một số nơi còn rất chậm. Việc phân loại chất thải từ sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt của người dân ở khu vực nông thôn, làng nghề, hiệu quả chưa cao; Nhận thức của người dân về bảo vệ môi trường, thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt còn hạn chế.

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả chủ trương của Tỉnh ủy về quản lý và bảo vệ môi trường gắn với việc triển khai thực hiện Đề án “Thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt khu vực nông thôn trên địa bàn tỉnh Hải Dương giai đoạn 2016- 2020”, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh yêu cầu:

Các cấp ủy, chính quyền cần tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền vận động để người dân và các cơ sở kinh doanh sản xuất, kinh doanh nêu cao ý thức bảo vệ môi trường; có phương án cụ thể phân loại, xử lý rác thải ngay tại nguồn. Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu các đơn vị, địa phương trong việc chỉ đạo về lĩnh vực môi trường nói chung, thu gom và xử lý rác thải nói riêng. Quan tâm bố trí kinh phí đầu tư cho công tác quản lý, bảo vệ môi trường, thu gom, xử lý rác thải. Nghiên cứu cơ chế hỗ trợ những người làm nhiệm vụ thu gom rác tại các địa phương.

V. Về kết quả cuộc giám sát (thứ hai) việc thực hiện Quy chế tiếp xúc, đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền các cấp với nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Qua giám sát cho thấy, nhìn chung, các cơ quan, địa phương được giám sát đã tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Quy chế khá nghiêm túc. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp đã kịp thời chỉ đạo và tổ chức thực hiện Quy chế. Các cuộc tiếp xúc, đối thoại đã đảm bảo tính công khai, dân chủ, qua đó đã kịp thời nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng, đề nghị, kiến nghị chính đáng của nhân dân để chỉ đạo giải quyết ngay từ cơ sở. Sau các cuộc đối thoại, nhiều nội dung, công việc được nêu ra trong cuộc đối thoại đã được giải quyết kịp thời, có hiệu quả.

Tuy nhiên, vẫn còn một số cấp ủy, chính quyền và người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, nhất là ở cơ sở chưa nhận thức đầy đủ mục đích, ý nghĩa của Quy chế tiếp xúc đối thoại trực tiếp với nhân dân. Công tác phối hợp trong việc nắm tình hình nhân dân để kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền của một số cơ quan, bộ phận còn hạn chế.

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Quy chế tiếp xúc, đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền các cấp với nhân dân trên địa bàn tỉnh, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh yêu cầu:

Các cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn, đặc biệt là người đứng đầu cần nghiêm túc thực hiện việc tiếp xúc, đối thoại với nhân dân theo quy định nhằm kịp thời giải quyết những vướng mắc, bức xúc của nhân dân ngay từ cơ sở, tránh để phát sinh thành vụ việc phức tạp dẫn đến khiếu kiện vượt cấp, kéo dài. Mặt trận Tổ quốc cùng cấp chủ trì phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quy chế; tổ chức lấy phiếu đánh giá mức độ hài lòng của nhân dân ngay tại hội nghị tiếp xúc, đối thoại và tổng hợp kết quả, báo cáo cấp ủy, chính quyền xem xét, đánh giá, kịp thời rút kinh nghiệm.

VI. Về kiểm điểm, đánh giá 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, của Ban Chấp hành Trung ương khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

Qua 10 năm triển khai thực hiện, các cấp ủy đảng, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, ban hành và thực hiện nhiều chủ trương, chính sách nhằm chăm lo, hỗ trợ thanh niên. Công tác giáo dục lý tưởng, đạo đức cách mạng, truyền thống dân tộc, lối sống văn hóa, ý thức công dân cho thanh niên được chú trọng triển khai với nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả. Các cấp bộ đoàn đã tích cực tham mưu triển khai và cụ thể hóa có hiệu quả nhiều chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, của tỉnh; không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động; lực lượng thanh niên trong tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực cả về số lượng và về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; đặc biệt là sự năng động, sáng tạo, tinh thần xung kích, tình nguyện, tính tự giác, khát vọng, lập thân, lập nghiệp, làm giàu chính đáng, góp phần xây dựng quê hương Hải Dương giàu đẹp văn minh.

Tuy nhiên, việc triển khai, quán triệt, xây dựng chương hành động thực hiện nghị quyết của một số cấp ủy đảng, nhất là cấp ủy đảng cơ sở còn hình thức. Công tác giáo dục truyền thống dân tộc và cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên của các cấp bộ đoàn có tiến bộ, song chưa toàn diện; Công tác quản lý nhà nước về hoạt động thanh niên ở nhiều địa phương chưa được quan tâm kịp thời, đúng mức. Công tác đào tạo nghề, giới thiệu việc làm, bố trí nguồn vốn vay cho thanh niên, nhất là khu vực nông thôn chưa đáp ứng yêu cầu. Chất lượng, hiệu quả của một số phong trào, cuộc vận động, chương trình hoạt động của đoàn thiếu chiều sâu và tính bền vững; việc phát triển đoàn, hội trong các doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước còn thấp.

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa X; Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh yêu cầu: Các cấp ủy đảng, chính quyền cần tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền để tạo sự thống nhất về nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các ban, ngành, đoàn thể và toàn xã hội đối với thanh niên và công tác thanh niên. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về thanh niên và công tác thanh niên; thay đổi nội dung, phương thức đào tạo nghề cho thanh niên, nhất là thanh niên nông thôn gắn với nhu cầu đào tạo nghề của doanh nghiệp và xã hội. Quan tâm triển khai các dự án, mô hình, hỗ trợ thanh niên nông thôn phát triển kinh tế, tạo cơ chế cho thanh niên phát huy sáng tạo; Chú trọng công tác phát hiện, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, tạo bước đột phá trong thử thách, bố trí, sử dụng cán bộ trẻ, ưu tú có năng lực.

VII. Về tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 22-NQ/TW, của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên

Thưa toàn thể các đồng chí!

Trong thời gian qua, các cấp ủy đảng đã luôn quan tâm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; sau 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 22, các tổ chức cơ sở đảng của Đảng bộ tỉnh đã có những chuyển biến tích cực, rõ rệt: số tổ chức cơ sở đảng yếu kém giảm mạnh, đến năm 2017, Đảng bộ tỉnh không còn tổ chức đảng yếu kém. Mô hình tổ chức một số loại hình tổ chức đảng được hoàn thiện; phong trào thi đua xây dựng Tổ chức cơ sở đảng tiếp tục được đẩy mạnh, sinh hoạt chi bộ, đảng bộ và sinh hoạt cấp ủy có chuyển biến tích cực. Đội ngũ cán bộ đảng viên tiếp tục phát huy vai trò tiên phong gương mẫu trong sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên được củng cố.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện đã bộc lộ một số hạn chế, như: Sinh hoạt đảng tuy có những chuyển biến song nhìn chung chưa đáp ứng yêu cầu; nội dung, hình thức sinh hoạt chậm đổi mới; chất lượng ra nghị quyết ở một số cấp ủy cơ sở và chi bộ chưa cao; đa số việc ra Nghị quyết còn chung chung, chưa toàn diện, mới chỉ quan tâm nhiều đến tình hình tư tưởng mà chưa đề cập nhiều đến việc giải quyết những bức xúc, bất cập ở cơ sở để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết. Tỷ lệ đảng viên trẻ tham gia phát biểu thể hiện chính kiến còn ít. Một số cấp uỷ cơ sở ở khối cơ quan, doanh nghiệp chưa quan tâm đúng mức đến công tác xây dựng Đảng; công tác xây dựng và phát triển tổ chức đảng, đoàn thể chính trị - xã hội trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước còn chậm.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh yêu cầu các ban xây dựng Đảng của Tỉnh ủy và cấp huyện tiếp tục nghiên cứu, tăng cường kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ nhằm nâng cao vai trò của tổ chức cơ sở đảng. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cơ bản nhất trí cao với những kiến nghị, đề xuất của Tỉnh đối với Trung ương; giao cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo tiếp thu các ý kiến tham gia, hoàn thiện và báo cáo Trung ương theo quy định.

VIII. Về tổng kết thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW,  của Bộ Chính trị khóa XI về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng
 
Qua báo cáo tổng kết, cho thấy: Trong quá trình chỉ đạo tổ chức đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Đảng bộ tỉnh Hải Dương đã thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các nội dung theo yêu cầu Chỉ thị số 36. Các báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của ban chấp hành và dự thảo nghị quyết trình tại đại hội được chuẩn bị công phu, có chất lượng. Công tác chuẩn bị nhân sự cấp uỷ khoá mới ở các cấp được chuẩn bị chu đáo, tiến hành chặt chẽ, thực hiện đầy đủ và nghiêm túc các nguyên tắc, quy trình, quy định, hướng dẫn của Trung ương và sự chỉ đạo của cấp uỷ cấp trên. Việc bầu cử được thực hiện đúng nguyên tắc, đúng Quy chế bầu cử trong Đảng.

Tuy nhiên, qua việc chỉ đạo đại hội và tiến hành đánh giá, tổng kết việc thực hiện Chỉ thị 36 đã cho thấy vẫn còn một số hạn chế như: báo cáo chính trị của một số cấp ủy còn dàn trải, nêu mục tiêu, nhiệm vụ chưa sát với thực tiễn, chưa có tính đột phá. Tham luận tại đại hội còn mang tính xuôi chiều. Việc đổi mới 30% cấp uỷ, tỷ lệ cán bộ nữ, cán bộ trẻ tham gia cấp uỷ khoá mới ở một số nơi chưa đáp ứng yêu cầu. Một số ít đảng bộ công tác chuẩn bị nhân sự chưa đảm bảo theo quy định, công tác sắp xếp cán bộ trước đại hội chưa kịp thời nên kết quả bầu cử chưa đạt yêu cầu.

Trên cơ sở đánh giá, tổng kết việc thực hiện Chỉ thị 36, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã đề xuất, kiến nghị với Trung ương một số nội dung cho đại hội nhiệm kỳ 2020-2025. Qua thảo luận, hầu hết các ý kiến tham gia đều đồng tình cao với đề xuất, kiến nghị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh giao cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp thu, chỉnh sửa hoàn thiện báo cáo Trung ương theo quy định.

IX. Về các kế hoạch thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7, Ban Chấp hành Trung ương khoá XII

Trên cơ sở thảo luận kỹ lưỡng Kế hoạch và Tờ trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Hội nghị đã nhất trí cao ban hành 3 kế hoạch thực hiện Nghị quyết Hội lần thứ 7, khóa XII. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh giao cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo cơ quan soạn thảo rà soát lại các Chỉ thị, Kế hoạch, chủ trương của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành để thống nhất chỉ tiêu, nhiệm vụ, mang tính khả thi cao; đồng thời nghiên cứu, xem xét tiếp thu các ý kiến tham gia hợp lý trước khi ban hành chính thức.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thống nhất tư tưởng chỉ đạo là:

- Về xây dựng đội ngũ cán bộ: Đảng thống nhất quản lý công tác cán bộ, tiếp tục đổi mới cách làm, cách lựa chọn, nhất là việc đánh giá cán bộ ở các cấp độ khác nhau. Tư tưởng chỉ đạo chung là đánh giá cán bộ bằng giao nhiệm vụ cụ thể, có sản phẩm công việc cụ thể, không chung chung. Đánh giá cán bộ phải được thực hiện thường xuyên, liên tục, hàng quý, 6 tháng hoặc 1 năm. Thường xuyên đổi mới công tác cán bộ, bảo đảm tính khách quan, phù hợp với tình hình thực tiễn. Từ việc đánh giá cán bộ với thực hiện việc bố trí, sắp xếp cán bộ, mở rộng việc thi tuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý. Đẩy mạnh thực hiện một số chức danh lãnh đạo chủ chốt cấp huyện không phải người địa phương; đến năm 2020 có một số cán bộ đủ điều kiện làm việc trong môi trường quốc tế.

- Về cải cách chính sách tiền lương: Khẩn trương hoàn thiện Đề án vị trí việc làm; thực hiện nghiêm túc việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy gắn với tinh giản biên chế để làm cơ sở trả lương theo vị trí việc làm và chức danh lãnh đạo. Quyết liệt thực hiện các giải pháp về tài chính để thực hiện có hiệu quả việc cải cách chính sách tiền lương theo lộ trình kế hoạch đề ra. Phấn đấu đến năm 2021 thu nhập bình quân tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức đạt 1,3 lần mức lương ngạch bậc, chức vụ theo hiệu quả công việc.

- Về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội: Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về chính sách bảo hiểm xã hội nhằm tạo niềm tin, sự hấp dẫn và hài lòng của người dân cũng như các chủ thể tham gia bảo hiểm xã hội. Mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, trước mắt tập trung rà soát các nhóm chủ hộ kinh doanh, người quản lý doanh nghiệp, người quản lý điều hành HTX; nghiên cứu xây dựng cơ chế khuyến khích và hỗ trợ một số đối tượng đặc thù tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Sau hội nghị này, tôi đề nghị các cấp ủy đảng cần căn cứ các kế hoạch của Tỉnh ủy và tình hình thực tế của mỗi đơn vị tổ chức phổ biến, tuyên truyền những nội dung cơ bản của từng kế hoạch tới các cán bộ, đảng viên và nhân dân; đồng thời cụ thể hóa thành các nhiệm vụ của ngành, địa phương cho phù hợp để tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả nội dung của các kế hoạch đề ra.

Kính thưa toàn thể các đồng chí,

Năm 2018, là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2018 sẽ tạo tiền đề quan trọng cho việc thực hiện thắng lợi kế hoạch 5 năm 2016 – 2020. Tôi đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền; thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở cần nêu cao vai trò, trách nhiệm trước Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh chủ động triển khai, khắc phục khó khăn, triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong 6 tháng cuối năm 2018 để hoàn thành thắng lợi mục tiêu đề ra.

Xin kính chúc các đồng chí khách quý Trung ương, các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cùng toàn thể các đồng chí sức khoẻ, hạnh phúc và thành đạt.

 Tôi xin tuyên bố bế mạc Hội nghị lần thứ 13 - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá 16.

Xin trân trọng cảm ơn!

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu