Biếm họa

Niềm tin mù quáng

Tranh: NGUYỄN DŨNG 24/02/2024 14:00

Đặt niềm tin mù quáng vào thầy cúng, thầy bói chỉ có hao tiền, tốn của mà bệnh vẫn hoàn bệnh.

unnamed-1-.jpg

Tranh: NGUYỄN DŨNG