Thị trường

Ngân hàng Nhà nước bổ sung một số điều của quy trình mua, bán vàng miếng

VN (theo TTXVN) 03/06/2024 18:30

Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Quyết định số 1012/QĐ-NHNN về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy trình mua, bán vàng miếng của Ngân hàng Nhà nước ban hành kèm theo Quyết định 563/QĐ-NHNN ngày 18/3/2013.

Chú thích ảnh
Khách hàng cá nhân giao dịch mua vàng miếng SJC tại Chi nhánh Vietcombank TP Hồ Chí Minh

Theo đó, tại điều 13, thông báo mua, bán vàng miếng sửa đổi, bổ sung như sau: Chậm nhất 2 giờ trước thời điểm Ngân hàng Nhà nước tổ chức giao dịch mua, bán vàng miếng, Cục Quản lý dự trữ ngoại hối Nhà nước gửi thông báo mua, bán vàng miếng qua địa chỉ thư điện tử cho các tổ chức tín dụng, doanh nghiệp đã thiết lập quan hệ mua, bán vàng miếng với Ngân hàng Nhà nước theo địa chỉ thư điện tử đã đăng ký.

Quyết định cũng nêu rõ, tại điều 22 về Tổ triển khai mua, bán vàng miếng được sửa đổi, bổ sung: Ngân hàng Nhà nước thành lập Tổ triển khai mua, bán vàng miếng để giúp Cục Quản lý dự trữ ngoại hối Nhà nước tổ chức thực hiện việc mua, bán vàng miếng theo phương án mua, bán vàng miếng đã được phê duyệt. Nhiệm vụ cụ thể của các thành viên Tổ triển khai mua, bán vàng miếng do Tổ trưởng phân công; điều 23 về Tổ giúp việc, bán vàng miếng: Cục trưởng Cục Quản lý dự trữ ngoại hối Nhà nước thành lập Tổ giúp việc mua, bán vàng miếng để thực hiện các công việc liên quan đến quy trình mua, bán vàng miếng…

Tại điều 2 của quyết định này bãi bỏ khoản 1 điều 1 Quyết định 2236/QĐ-NHNN ngày 27/11/2023 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy trình mua, bán vàng miếng của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định 563/QĐ-NHNN.

VN (theo TTXVN)