Kinh tế

Kinh tế Hải Dương 9 tháng tăng trưởng 7%

NM 03/10/2023 09:06

Dù chịu nhiều tác động tiêu cực của tình hình thế giới, trong nước nhưng 9 tháng năm 2023, kinh tế Hải Dương vẫn tăng trưởng ở mức khá, cao hơn cả nước.

w_z4742166350181_e1a8394b55d5ac7baada9688b473dcea(1).jpg
Từ nửa cuối tháng 8, chỉ số sản xuất công nghiệp và giá trị nhập khẩu hàng hoá tăng

Theo Cục Thống kê tỉnh, tăng trưởng kinh tế của Hải Dương trong 9 tháng năm 2023 ước 7%, cao hơn mức tăng của cả nước (cả nước ước tăng 4,24%). Trong đó ngành nông, lâm nghiệp và thuỷ sản tăng 3,15%; công nghiệp tăng 7,82%; xây dựng tăng 5,87%; dịch vụ tăng 6,45%; thuế và trợ cấp sản phẩm tăng 9,17%.

Sản xuất nông, lâm nghiệp và thuỷ sản tăng khá chủ yếu do hoạt động chăn nuôi và nuôi thuỷ sản ổn định, không xảy ra dịch bệnh, giá bán sản phẩm tăng, người chăn nuôi tập trung tái đàn, mở rộng quy mô sản xuất. Hoạt động sản xuất công nghiệp trong tỉnh có dấu hiệu hồi phục từ nửa cuối tháng 8 khi chỉ số sản xuất công nghiệp và giá trị nhập khẩu hàng hoá tăng, nhưng mức độ tăng còn thấp.

Lĩnh vực xây dựng tăng trưởng khá do một số dự án phát triển hạ tầng giao thông, khu công nghiệp, cụm công nghiệp đã hoàn thiện thủ tục pháp lý, giải phóng mặt bằng để bước đầu triển khai thi công. Hoạt động thương mại vẫn duy trì mức tăng khá dù gặp nhiều yếu tố bất lợi do ảnh hưởng của giá hàng hoá nguyên liệu có xu hướng tăng. Một số ngành dịch vụ tăng trưởng cao do tác động từ tăng lương cơ sở.

NM