Kinh tế

Hải Dương phát triển đô thị tăng trưởng xanh

PV 13/09/2023 14:06

Hải Dương đã xây dựng được các tiền đề, triển khai thực hiện mục tiêu phát triển đô thị tăng trưởng xanh bằng nhiều giải pháp.

W_img_1594.jpeg
Trong quá trình tổ chức lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch vùng huyện, Sở Xây dựng đã chỉ đạo lồng ghép nội dung phát triển đô thị tăng trưởng xanh (ảnh tư liệu)

Theo Sở Xây dựng, sau 5 năm triển khai thực hiện Quyết định số 84/QĐ-TTg ngày 19/1/2018 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt kế hoạch phát triển đô thị tăng trưởng xanh Việt Nam đến năm 2030, Hải Dương đã xây dựng được các tiền đề, triển khai thực hiện mục tiêu phát triển đô thị tăng trưởng xanh bằng nhiều kế hoạch, chỉ đạo cụ thể. Trong đó, Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp triển khai thực hiện các nội dung phát triển đô thị tăng trưởng xanh trên địa bàn tỉnh. Sở đã yêu cầu rà soát, điều chỉnh quy hoạch đô thị, các chương trình phát triển đô thị của địa phương lồng ghép với mục tiêu phát triển đô thị tăng trưởng xanh và ứng phó biến đổi khí hậu. Tổ chức lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch xây dựng vùng huyện, trong đó có lồng ghép nội dung phát triển đô thị tăng trưởng xanh. Trong quá trình lập, thẩm định quy hoạch chung, quy hoạch chi tiết đô thị, khu cụm công nghiệp và chương trình phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh Hải Dương, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Xây dựng hướng dẫn, yêu cầu các đơn vị có liên quan đưa ra các giải pháp nhằm ứng phó biến đổi khí hậu (tăng tỷ lệ cây xanh, định hướng thoát nước, xử lý nước thải, xử lý chất thải rắn…) lồng ghép vào trong quy hoạch, chương trình phát triển đô thị, nhằm định hướng phát triển đô thị tỉnh Hải Dương theo hướng bền vững.

Các địa phương trong tỉnh đã tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; bảo đảm các nguồn tài nguyên được khai thác, sử dụng hợp lý, hiệu quả và bền vững; hạn chế mức độ gia tăng ô nhiễm môi trường, hướng tới nền kinh tế xanh, thân thiện môi trường…

PV