Kinh tế

Những điểm mới đáng chú ý của Luật Đấu thầu 2023

KT (tổng hợp) 01/09/2023 14:00

Luật Đấu thầu 2023 với nhiều nội dung được sửa đổi, bổ sung so với quy định hiện hành. Dưới đây là tổng hợp một số điểm mới đáng chú ý của Luật Đấu thầu 2023 có hiệu lực từ ngày 1/1/2024.

110032160.png
Luật Đấu thầu 2023 có hiệu lực từ ngày 1/1/2024

Chủ đầu tư phải cập nhật kết quả thực hiện hợp đồng trên e-GP

Điều 7 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 bổ sung quy định cập nhật thông tin về lựa chọn nhà đầu tư, đồng thời bổ sung thêm các thông tin phải đăng tải khi lựa chọn nhà thầu:

Thông tin dự án, hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, các nội dung sửa đổi, làm rõ hồ sơ (nếu có), thông tin chủ yếu về hợp đồng, kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu.

Hiện nay, nhiều chủ đầu tư chưa cập nhật thông tin về kết quả thực hiện hợp đồng trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (Hệ thống e-GP).

Chi tiết mức bảo đảm dự thầu đối với lựa chọn nhà thầu

Khoản 2 Điều 14 Luật Đấu thầu 2023 quy định, bảo đảm dự thầu áp dụng trong các trường hợp sau:

- Đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế, chào hàng cạnh tranh đối với gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp và gói thầu hỗn hợp;

- Đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế (hiện nay là hình thức chỉ định thầu) đối với lựa chọn nhà đầu tư.

Đặc biệt, Luật Đấu thầu 2023 quy định chi tiết hơn mức bảo đảm dự thầu trong hồ sơ mời thầu đối với lựa chọn nhà thầu:

Đối tượng
Luật Đấu thầu 2013
Luật Đấu thầu 2023
Đối với lựa chọn nhà thầu
- Từ 1% - 3% giá gói thầu căn cứ quy mô và tính chất của từng gói thầu cụ thể
Quy định cụ thể mức bảo đảm dự thầu đối với lựa chọn nhà thầu:
- Từ 1% - 1,5% giá gói thầu xây lắp, hỗn hợp có giá gói thầu ≤20 tỷ đồng, gói thầu mua sắm hàng hóa, dịch vụ phi tư vấn có giá gói thầu ≤10 tỷ đồng
- Từ 1,5% - 3% giá gói thầu đối với gói thầu khác

Đối với lựa chọn nhà đầu tư
- Từ 0,5% - 1,5% tổng vốn đầu tư của dự án đầu tư kinh doanh

Rút ngắn thời hạn hoàn trả bảo đảm dự thầu còn 14 ngày

Hiện nay, Luật Đấu thầu 2013 quy định, bên mời thầu có trách nhiệm hoàn trả hoặc giải tỏa bảo đảm dự thầu cho nhà thầu, nhà đầu tư không được lựa chọn theo thời hạn quy định trong hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu nhưng không quá 20 ngày, kể từ ngày kết quả lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư được phê duyệt.

Từ ngày 1/1/2024, thời hạn hoàn trả hoặc giải tỏa bảo đảm dự thầu được rút ngắn xuống còn 14 ngày kể từ ngày kết quả lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư được phê duyệt.

Tương tự, trường hợp nhà thầu, nhà đầu tư từ chối gia hạn thì hồ sơ dự thầu sẽ không còn giá trị và bị loại; bên mời thầu phải hoàn trả hoặc giải tỏa bảo đảm dự thầu cho nhà thầu, nhà đầu tư trong thời hạn 14 ngày kể từ ngày bên mời thầu nhận được văn bản từ chối gia hạn.

KT (tổng hợp)