Tất cả người đứng đầu cấp ủy, chính quyền huyện, xã ở Kim Thành đã đối thoại với dân

Xây dựng Đảng - Ngày đăng : 09:40, 22/08/2023

Các ý kiến của nhân dân tại các buổi tiếp xúc, đối thoại đã được những người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong huyện Kim Thành quan tâm trả lời, chỉ đạo giải quyết.

Sau hơn 2 năm thực hiện Quy chế số 03-QC/TU, ngày 18.3.2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các cấp ủy đảng, chính quyền trong huyện Kim Thành đã tổ chức 98 cuộc tiếp xúc, đối thoại của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân. Trong đó, cấp huyện tổ chức 4 cuộc tiếp xúc, đối thoại của người đứng đầu với nhân dân các xã Kim Xuyên, Tam Kỳ, Đồng Cẩm và thị trấn Phú Thái. Các xã, thị trấn tổ chức 94 cuộc, đạt 100%. Tất cả người đứng đầu cấp ủy, chính quyền đều tổ chức đối thoại với nhân dân.

Từ nay đến cuối năm 2023, cấp huyện tiếp tục tổ chức 2 cuộc tiếp xúc, đối thoại của người đứng đầu với nhân dân các xã Cổ Dũng và Ngũ Phúc. Các xã, thị trấn chưa tổ chức tiếp xúc, đối thoại sẽ hoàn thành trong tháng 10.

Thông qua tiếp xúc, đối thoại, hàng nghìn lượt ý kiến, kiến nghị của nhân dân được người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền trả lời và chỉ đạo trả lời, giải quyết. Sau mỗi hội nghị tiếp xúc, đối thoại, Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy cấp xã đều chỉ đạo ban hành các văn bản để nhân dân giám sát.

PV