Thế giới ủng hộ Việt Nam

Tin tức - Ngày đăng : 18:15, 23/02/2013

Từ điểm tựa là khối đại đoàn kết dân tộc, Hồ Chí Minh đã xây dựng được một mặt trận đoàn kết với nhân dân thế giới rất rộng rãi và hoạt động đạt hiệu quả cao...

Chính sách ngoại giao đoàn kết, mềm dẻo, tranh thủ sự ủng hộ từ các nước trên thế giới cho cuộc chiến tranh chính nghĩa của nhân dân Việt Nam là những nét đặc sắc trong tư tưởng Hồ Chí Minh. Từ tư tưởng trên, ngày 23-2-1955, trong bài “Phong trào chống Mỹ” (bút danh C.B), đăng trên báo Nhân dân, số 358, Bác Hồ đã lên án đế quốc Mỹ đang phá hoại hoà bình, thống nhất, độc lập, dân chủ; đồng thời giới thiệu phong trào đấu tranh chống Mỹ đang lên cao ở Việt Nam và trên thế giới.

Sau khi Pháp rút khỏi Việt Nam theo tinh thần Hiệp định Giơ-ne-vơ, đế quốc Mỹ nhảy vào xâm lược Việt Nam, lần lượt tiến hành những chiến lược chiến tranh tàn bạo, hòng dìm cuộc đấu tranh của nhân dân Việt Nam trong bể máu. Những năm này, bằng tài thao lược của mình, Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tiến hành chiến lược đối ngoại khôn khéo, với mục đích cao nhất là phản đối sự xâm lược của đế quốc Mỹ, tranh thủ tối đa sự ủng hộ, giúp đỡ của nhân dân thế giới cho cuộc kháng chiến của nhân dân Việt Nam.

Với nhân dân Mỹ, Bác Hồ đã có nhiều sách lược quan trọng. Thực hiện phương châm đánh vào lòng người, Người đã tích cực thúc đẩy phong trào quần chúng Mỹ chống chiến tranh ở Việt Nam. Tiếng nói chính nghĩa của Hồ Chí Minh đã tác động sâu sắc tới nội bộ nước Mỹ, ngày càng được nhiều tầng lớp nhân dân Mỹ ủng hộ. Bên cạnh đó, Bác Hồ còn tranh thủ sự ủng hộ, giúp đỡ của các nước xã hội chủ nghĩa. Trên tinh thần anh em vô sản, những năm kháng chiến chống Mỹ, Liên Xô, Trung Quốc và các nước xã hội chủ nghĩa đã cử nhiều đoàn chuyên gia, cố vấn sang giúp cách mạng Việt Nam. Lãnh tụ Cu-ba Phi-đen Ca-xtơ-rô cũng từng phát biểu, “vì nhân dân Việt Nam nhân dân Cu-ba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình".

Từ cơ sở mà Hồ Chí Minh gây dựng, trong giai đoạn cuối của cuộc kháng chiến chống Mỹ, nhân dân Việt Nam tiếp tục nhận được sự ủng hộ to lớn của nhân dân thế giới. Trên 50 nước có phong trào quyên góp ủng hộ Việt Nam. Những cuộc mít-tinh ủng hộ Việt Nam và biểu tình bãi công phản đối Mỹ xâm lược đã được tiến hành trên khắp thế giới... Đó là nguồn cổ vũ tinh thần to lớn giúp nhân dân Việt Nam tiến lên giành những thắng lợi quyết định và kết thúc sự nghiệp kháng chiến vĩ đại của dân tộc vào mùa xuân năm 1975.

Từ điểm tựa là khối đại đoàn kết dân tộc, Hồ Chí Minh đã xây dựng được một mặt trận đoàn kết với nhân dân thế giới rất rộng rãi và hoạt động đạt hiệu quả cao. Quán triệt và thực hiện tư tưởng của Người, những năm qua, Đảng, Nhà nước ta luôn tranh thủ sự ủng hộ, giúp đỡ của bè bạn quốc tế cho công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.   

HỒNG LĨNH (biên soạn)