Đời sống-Giải trí

Ngôi nhà xanh của phụ nữ Thanh Hà

03/10/2022 14:00

Mô hình ngôi nhà xanh ở Thanh Hà đã góp phần nâng cao ý thức cho hội viên phụ nữ trong bảo vệ môi trường, chung tay phòng chống rác thải nhựa.