Về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới

Tư vấn - Ngày đăng : 10:15, 06/02/2014

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 214/2013/NĐ-CP ngày 20-12-2013 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 103/2008/NĐ-CP ngày 16-9-2008 của Chính phủ về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.


Theo Nghị định đã sửa đổi, doanh nghiệp bảo hiểm có trách nhiệm trích 1% doanh thu phí bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới hằng năm để đóng vào Quỹ bảo hiểm xe cơ giới. Ngoài ra, với nghĩa vụ của doanh nghiệp, Nghị định sửa đổi cũng quy định trích 1% doanh thu phí bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới hằng năm đóng góp vào quỹ bảo hiểm xe cơ giới.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10-2-2014.