Phát động sáng tác tranh cổ động phòng chống dịch

Đời sống văn hóa - Ngày đăng : 22:00, 04/02/2021

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã yêu cầu các đơn vị sự nghiệp trực thuộc tăng cường tuyên truyền, phòng chống dịch Covid-19 trong tình thế cấp bách.

Sở phát động trong toàn ngành sáng tác nghệ thuật ở các thể loại như tranh cổ động, tiểu phẩm, kịch ngắn, ca khúc tuyên truyền… có nội dung về phòng chống dịch Covid-19. Hoạt động này nhằm kịp thời cổ vũ, động viên tinh thần phòng chống dịch của các cấp, các ngành, cùng toàn thể nhân dân.

Sở cũng yêu cầu công chức, viên chức, người lao động thực hiện nghiêm nguyên tắc phòng chống dịch, hạn chế đi lại, chỉ ra đường trong trường hợp thật sự cần thiết; tạm dừng các hoạt động tập trung đông người; các hoạt động triển lãm, biểu diễn nghệ thuật theo quy định...

HUY AN