Quy trình xét, công nhận và công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

Kinh tế - Ngày đăng : 15:33, 20/09/2021

Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới (NTM) nâng cao và quy trình xét, công nhận, công bố xã đạt chuẩn NTM nâng cao giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn tỉnh Hải Dương quy định cụ thể quy trình xét, công nhận và công bố xã đạt chuẩn NTM nâng cao:

1. Nguyên tắc thực hiện

- Việc xét công nhận và công bố xã đạt chuẩn NTM nâng cao phải được thực hiện thường xuyên, liên tục hằng năm, bảo đảm nguyên tắc công khai, dân chủ, minh bạch, đúng điều kiện, trình tự, thủ tục và phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

- Các xã khi được công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao thì tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí và tiến hành xây dựng NTM kiểu mẫu theo hướng dẫn của cấp có thẩm quyền.

2. Thẩm quyền công bố và công nhận

Chủ tịch UBND tỉnh công nhận và công bố xã đạt chuẩn NTM nâng cao.

3. Điều kiện công nhận

Xã đạt chuẩn NTM nâng cao phải bảo đảm các điều kiện:

- Có đăng ký xã đạt chuẩn NTM nâng cao và được UBND cấp huyện đưa vào kế hoạch thực hiện.

- Có 100% tiêu chí thực hiện trên địa bàn xã đạt chuẩn theo quy định.

4. Trình tự xét công nhận và công bố các xã đạt chuẩn NTM nâng cao

- Thực hiện theo trình tự tại Quyết định số 2540/QĐ-TTg ngày 30.12.2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy định, điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận và công bố địa phương đạt chuẩn NTM; địa phương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM.

Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu gặp khó khăn, vướng mắc, các địa phương cần báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) để xem xét, giải quyết.

PV