5 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

THỨ NĂM, 26/08/2021 17:08:57

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh vừa ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Chương trình đề ra 5 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm. Đó là xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện. Chủ động phòng chống, kiểm soát dịch Covid-19, thực hiện hiệu quả mục tiêu kép; phát triển kinh tế nhanh, bền vững theo hướng tăng trưởng xanh và chuyển đổi số. Phát huy giá trị văn hóa xứ Đông, xây dựng con người Hải Dương và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển. Tăng cường công tác quản lý đất đai, tài nguyên, bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu. Tăng cường quốc phòng - an ninh, bảo đảm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Nhằm thể hiện sự nhất quán trong chỉ đạo, định hướng hành động của cả hệ thống chính trị, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đề ra 3 công việc đột phá đã được xác định trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Đó là cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh; thu hút các doanh nghiệp lớn đầu tư, đồng thời chú trọng hỗ trợ phát triển các doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp công nghệ số, khởi nghiệp, sáng tạo. Huy động các nguồn lực để phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; ưu tiên đầu tư xây dựng các công trình giao thông trọng điểm, hạ tầng số, đô thị thông minh và nông thôn mới kiểu mẫu. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; tạo chuyển biến mạnh mẽ trong đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý; nêu cao vai trò gương mẫu, đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám nói, dám đột phá sáng tạo và dám đương đầu với khó khăn, thử thách của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu.

Tỉnh ủy yêu cầu các cơ quan, đơn vị được phân công chủ trì, phối hợp tham mưu xây dựng các đề án, kế hoạch, nghị quyết chuyên đề cần nghiên cứu cập nhật quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của các văn kiện Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII... để xây dựng cho phù hợp; giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy hướng dẫn, đôn đốc triển khai, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Các sở, ban, ngành, MTTQ, các đoàn thể, các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc căn cứ Chương trình hành động của ngành dọc cấp trên, Chương trình hành động của Tỉnh ủy để xây dựng kế hoạch cụ thể, tổ chức thực hiện.

PV

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu