Lấy tuổi nghỉ hưu làm căn cứ xác định tuổi bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử

THỨ BA, 19/10/2021 09:31:56

Ngày 26.7.2021, Ban Tổ chức Trung ương đã có Hướng dẫn số 06-HD/BTCTW về tuổi bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử.

Theo đó, thực hiện Kết luận số 08-KL/TW ngày 15.6.2021 của Bộ Chính trị về tuổi bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử, Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn một số nội dung như sau:

1- Thống nhất lấy tuổi nghỉ hưu thực tế của cán bộ theo quy định tại Bộ luật Lao động năm 2019 và Nghị định số 135/2020/NĐ-CP ngày 18.11.2020 của Chính phủ quy định về tuổi nghỉ hưu để làm căn cứ xác định điều kiện về tuổi bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử. Thời điểm tính và cách tính tuổi bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử như sau:

1.1- Thời điểm tính: Là thời điểm cơ quan tham mưu về tổ chức cán bộ có thẩm quyền (Ban Tổ chức Trung ương đối với trường hợp thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý; Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Thành ủy, Vụ Tổ chức cán bộ... đối với trường hợp không thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý) nhận được tờ trình và hồ sơ nhân sự theo quy định.

1.2- Cách tính: Lấy tuổi nghỉ hưu thực tế của cán bộ trừ đi tuổi của cán bộ tại thời điểm được đề nghị bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử lần đầu vào vị trí lãnh đạo, quản lý nếu còn đủ 5 năm (60 tháng) trở lên thì đủ điều kiện về tuổi bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử (chức vụ có thời hạn bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử là 5 năm).

Ví dụ: Nam sinh tháng 2.1965, theo Nghị định số 135/2020/NĐ-CP thì tuổi nghỉ hưu là 61 tuổi 6 tháng, thời điểm tháng 8.2021 tuổi của cán bộ là 56 tuổi 6tháng (61 tuổi 6 tháng - 56 tuổi 6 tháng = 5 năm); như vậy, đến thời điểm tháng 8.2021 đủ tuổi bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử lần đầu. Nữ sinh tháng 8.1969, theo Nghị định số 135/2020/NĐ-CP thì tuổi nghỉ hưu là 57 tuổi, thời điểm tháng 8.2021 tuổi của cán bộ là 52 tuổi (57 tuổi - 52 tuổi = 5 năm); như vậy, đến thời điểm tháng 8.2021 đủ tuổi bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử lần đầu.

2- Tuổi bổ nhiệm đối với cán bộ trong lực lượng vũ trang thực hiện theo Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam và Luật Công an nhân dân.

Quy định đã được thực hiện từ ngày 1.8.2021. 

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu