Đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo”

THỨ BA, 07/09/2021 11:30:41

Ban Dân vận Tỉnh ủy đã đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2021 - 2025 sâu rộng trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Ban Dân vận Tỉnh ủy đề nghị các cấp, các địa phương tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các mô hình, điển hình đã thực hiện; chủ động, sáng tạo trong xây dựng mô hình mới, nhân rộng các mô hình, điển hình “Dân vận khéo”. Nâng cao hiệu quả công tác dân vận của chính quyền các cấp; ứng dụng công nghệ thông tin; tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi; công khai, minh bạch thông tin, cải thiện khả năng tiếp cận, cạnh tranh công bằng của tất cả người dân, doanh nghiệp. Nâng cao đạo đức công vụ, ý thức, thái độ phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức...

Giai đoạn 2016-2020, toàn tỉnh đã xây dựng và nhân rộng được hơn 1.000 mô hình, điển hình “Dân vận khéo”. Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên địa bàn tỉnh vẫn chưa chuyển biến đồng đều, một số cơ quan, đơn vị chưa thực sự tích cực, chủ động trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn xây dựng các mô hình, điển hình “Dân vận khéo".
PV

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu