Từ ngày 1.3: Giải thể Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của một số cơ quan, đơn vị 

THỨ NĂM, 28/02/2019 11:52:05

Từ ngày 1.3, giải thể Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của 16 cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh gồm 15 sở và Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh.

Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh đi vào hoạt động từ ngày 1.3

Theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh về việc triển khai tiếp nhận giải quyết và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh, từ ngày 1.3, giải thể Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của 16 cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh gồm 15 sở và Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh. Các cơ quan, đơn vị chuyển 100% TTHC thuộc phạm vi giải quyết ra tiếp nhận, trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh. Đối với các TTHC tiếp nhận trước ngày 1.3, cơ quan, đơn vị tiếp tục giải quyết và trả kết quả tại cơ quan, đơn vị đó.

Các cơ quan, đơn vị không hoàn thiện hồ sơ TTHC cho các cá nhân, tổ chức trước khi tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ đến Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh. Trong quá trình thẩm định hồ sơ, không được yêu cầu cá nhân, tổ chức đến gặp riêng về hồ sơ đang thụ lý giải quyết (trừ một số trường hợp được pháp luật cho phép). Không trực tiếp tiếp nhận hồ sơ TTHC ngoài quy định để giải quyết và trả kết quả giải quyết tại cơ quan, đơn vị mình. Trường hợp phát hiện TTHC chưa được công bố thì kịp thời trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định công bố để công khai thực hiện tại trung tâm.

Để bảo đảm việc tiếp nhận, trả kết quả hồ sơ TTHC được thông suốt, các cơ quan, đơn vị cử công chức ra làm việc tại trung tâm theo đúng danh sách đã phê duyệt, bố trí dự phòng 1 công chức có thể thay thế.

HN

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu