Sẽ giải thể các ban chỉ đạo hoạt động không hiệu quả

THỨ TƯ, 25/04/2018 11:08:11

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ra Thông báo số 898 về việc rà soát tình hình hoạt động của các ban chỉ đạo (BCĐ).

Thông báo nêu rõ, đối với các BCĐ thành lập trước năm 2015, các cơ quan thường trực chủ động rà soát lại, trình cấp có thẩm quyền ra quyết định giải thể đối với những BCĐ hoạt động không hiệu quả; hoặc tham mưu thành lập, kiện toàn lại đối với các BCĐ trên nguyên tắc: chỉ thành lập những BCĐ do yêu cầu của Trung ương nhằm thực hiện nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách, có tầm ảnh hưởng rộng, cần sự tập trung của nhiều ngành. Thành viên các BCĐ phải là cấp trưởng của đơn vị và cơ bản không thành lập tổ giúp việc BCĐ.

Đối với các BCĐ được thành lập trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, các cơ quan thường trực kịp thời rà soát, tham mưu kiện toàn BCĐ, xây dựng (hoặc điều chỉnh, bổ sung) quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ cho các thành viên; đồng thời tham mưu xây dựng và thực hiện chương trình, kế hoạch công tác của BCĐ.

Trước đó, sau khi nghe Văn phòng Tỉnh ủy báo cáo kết quả rà soát tình hình hoạt động của các BCĐ do Ban Thường vụ Tỉnh ủy và UBND tỉnh thành lập, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đánh giá việc thành lập các BCĐ cấp tỉnh chủ yếu nhằm thực hiện nhiệm vụ do Trung ương giao và xuất phát từ tình hình thực tế cần chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ của địa phương. Một số BCĐ sau khi thành lập đã hoạt động tích cực; tham mưu, đề xuất kịp thời phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy và UBND tỉnh. Tuy nhiên, vẫn còn một số BCĐ được thành lập nhưng chưa xây dựng quy chế hoạt động; một số thành viên BCĐ hoạt động còn thiếu tích cực... nên ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của BCĐ.

Việc rà soát, kiện toàn các BCĐ sẽ góp phần nâng cao hiệu quả cải cách thủ tục hành chính, giảm họp hành và các đầu mối trung gian không cần thiết.
PV

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu