Điều kiện được Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX bảo lãnh tín dụng

THỨ NĂM, 29/06/2017 06:51:51

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 23/2017/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 246/2006/QĐ-TTg ngày 27.10.2006 về việc thành lập Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX (sau đây gọi là Quỹ), kèm theo Quy chế hoạt động bảo lãnh tín dụng, hỗ trợ lãi suất sau đầu tư của Quỹ.


Quy chế chỉ rõ các HTX, Liên hiệp HTX được Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX xem xét, cấp bảo lãnh tín dụng cho các dự án vay vốn tại tổ chức tín dụng khi có đủ các điều kiện: HTX, Liên hiệp HTX thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam; dự án vay vốn được Quỹ thẩm định và đánh giá là có hiệu quả, có khả năng hoàn trả vốn vay; có vốn chủ sở hữu tham gia trong quá trình thực hiện dự án tối thiểu 20% tổng vốn đầu tư dự án; tại thời điểm đề nghị bảo lãnh, HTX, Liên hiệp HTX là chủ đầu tư dự án không có nợ xấu tại các tổ chức tín dụng.

Quỹ có thể cấp bảo lãnh toàn bộ giá trị khoản vay của bên được bảo lãnh tại tổ chức tín dụng nhưng không vượt quá 80% tổng vốn đầu tư của dự án, không bao gồm vốn lưu động. Mức bảo lãnh tín dụng tối đa cho một khách hàng được bảo lãnh không vượt quá 15% vốn điều lệ thực có của Quỹ; tổng mức bảo lãnh tín dụng của Quỹ cho các bên được bảo lãnh tối đa không vượt quá vốn điều lệ thực có của Quỹ.

Các loại phí mà HTX, Liên hiệp HTX khi được bảo lãnh tín dụng phải nộp bao gồm: Phí thẩm định hồ sơ bảo lãnh; phí bảo lãnh tín dụng tính trên số tiền được bảo lãnh và thời hạn bảo lãnh. Mức thu phí do Hội đồng quản lý Quỹ xem xét, quyết định.

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15.8.2017.

  • Từ khóa

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu