Ứng dụng tối đa công nghệ thông tin trong xây dựng và thi hành pháp luật

THỨ BẢY, 18/09/2021 14:32:46

Đó là một trong những nội dung tại Chỉ thị số 17, ngày 16.9 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương về việc triển khai thực hiện kết luận của Bộ Chính trị về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam.

Tại Chỉ thị 17, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng đối với công tác xây dựng pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật. Nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật.

Các cấp ủy đảng, chính quyền trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo việc tham mưu xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của ngành, lĩnh vực, địa phương mình; tăng cường kiểm tra, giám sát đối với việc thể chế hóa các chủ trương, đường lối của Đảng thành pháp luật và công tác tổ chức thi hành pháp luật.

Các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội kịp thời thể chế hóa đúng đắn nội dung Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và những vấn đề mới nảy sinh do yêu cầu thực tiễn. Chủ động rà soát các văn bản quy phạm pháp luật thuộc các lĩnh vực quản lý để đề xuất nội dung hoàn thiện pháp luật, kịp thời xử lý những nội dung mâu thuẫn, chồng chéo, bất cập hoặc không phù hợp thực tiễn, chú trọng thể chế hóa, hoàn thiện pháp luật về tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Khai thác, ứng dụng tối đa tiến bộ khoa học và công nghệ, nhất là ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác xây dựng và thi hành pháp luật. Quan tâm sắp xếp bố trí cán bộ công chức có chuyên ngành đào tạo phù hợp. Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ làm công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và công tác pháp chế…

HN

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu