Phát huy vai trò người cao tuổi trong công cuộc đổi mới, xây dựng đất nước

THỨ TƯ, 06/06/2018 08:00:14

Trong công cuộc đổi mới, người cao tuổi tiếp tục đóng góp sức lực, trí tuệ xây dựng quê hương, đất nước, là nòng cốt trong các phong trào ở địa phương.

Người cao tuổi (NCT) có vai trò quan trọng không chỉ trong quá khứ mà cả hiện tại và tương lai, bởi chính họ đã tạo nên lịch sử, văn hóa, luôn giữ gìn, phát huy giá trị đó. Họ vẫn đang tiếp tục góp công, góp sức lực, trí tuệ trong giai đoạn đổi mới đất nước.

Ngay khi Chủ tịch Hồ Chí Minh trở về nước để lãnh đạo cách mạng năm 1941, Người đã đặc biệt chú ý đến việc tập hợp lực lượng cách mạng và đã quyết định thành lập Mặt trận Việt Minh. Để tập hợp lực lượng cách mạng, ngày 6.6.1941, Người viết bài Kính cáo đồng bào, kêu gọi mọi tầng lớp nhân dân Việt Nam coi “quyền lợi dân tộc giải phóng cao hơn hết thảy. Chúng ta phải đoàn kết lại đánh đổ bọn đế quốc và bọn Việt gian đặng cứu giống nòi ra khỏi nước sôi lửa nóng”. Đặc biệt, Bác Hồ đã đặt NCT lên vị trí hàng đầu trong các tầng lớp nhân dân: “Hỡi các bậc phụ huynh! Hỡi các hiền nhân, chí sĩ! Hỡi các bạn sĩ, nông, công, thương, binh!”. Người đã nêu những tấm gương oanh liệt chống thực dân Pháp của các bậc tiền bối như Phan Đình Phùng, Hoàng Hoa Thám, Lương Ngọc Quyến…, nhắc lại các bài học lịch sử và “Mong các ngài noi gương phụ lão đời Trần trước họa giặc Nguyên xâm lấn, đã nhiệt liệt hô hào con em tham gia sự nghiệp cứu nước”.

Đáp lại lời kêu gọi của Bác, hàng chục vạn NCT đã tham gia Mặt trận Việt Minh xây dựng căn cứ địa cách mạng, xây dựng lực lượng vũ trang của Đảng, nuôi giấu, làm giao thông liên lạc cho cán bộ, làm công tác binh vận, tham gia Tổng khởi nghĩa, góp phần quan trọng vào thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám, giành chính quyền về tay nhân dân, xây dựng nền độc lập, tự do cho dân tộc

Tiếp tục sự nghiệp cách mạng, NCT Việt Nam lại góp phần xứng đáng vào công cuộc dựng nước và giữ nước trong thời đại Hồ Chí Minh: giành chiến thắng vang dội trong Chiến dịch Điện Biên Phủ vĩ đại, giải phóng miền Bắc, mở đầu thời kỳ sụp đổ của chủ nghĩa thực dân cũ trên phạm vi toàn thế giới; giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, đưa dân tộc ta vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập, tự do, cả nước tiến lên chủ nghĩa xã hội; thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa do Đảng ta đề xướng và lãnh đạo, đưa đất nước tiến lên vững chắc và hòa nhập cùng cộng đồng các quốc gia trên toàn thế giới. Các thế hệ NCT Việt Nam xứng đáng với 18 chữ vàng của Ban Chấp hành Trung ương Đảng tặng: “Tuổi cao chí càng cao, nêu gương sáng vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

Để phát huy vai trò và truyền thống của NCT, động viên NCT vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, ngày 26.3.2006, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định lấy ngày 6.6 hằng năm là Ngày truyền thống NCT Việt Nam.

Vai trò của NCT được thể hiện trong xã hội, cộng đồng dân cư và trong gia đình, dòng tộc. NCT hôm nay đã tham gia viết nên trang sử vẻ vang của dân tộc, tạo nên nền văn hóa và bản sắc của dân tộc Việt Nam, họ sống cùng và tôn trọng những giá trị đó, họ coi lịch sử là một điều thiêng liêng cần được bảo tồn và chính họ là người bảo vệ, lưu truyền giá trị lịch sử của dân tộc.

Trong công cuộc đổi mới, NCT tiếp tục đóng góp sức lực, trí tuệ xây dựng quê hương, đất nước. Họ luôn làm nòng cốt trong các phong trào ở địa phương, từ việc tham gia xây dựng hệ thống chính trị, đến các hoạt động cụ thể như phong trào vệ sinh môi trường, bảo vệ an ninh trật tự, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh… Ở đâu, hoạt động nào cũng có vai trò nòng cốt của NCT, họ là những người tuyên truyền hữu ích của địa phương. 

Thực tế hiện nay, NCT đang giữ vị trí và vai trò hết sức quan trọng trong hệ thống chính trị ở cấp cơ sở. Nhiều chức danh không chuyên trách ở cấp xã do NCT đảm nhiệm; bí thư chi bộ, trưởng thôn, khu dân cư phần lớn là NCT; các chi hội, đoàn thể, MTTQ (trừ Đoàn Thanh niên) cũng phần lớn là NCT đảm nhận; thanh tra nhân dân, giám sát đầu tư của cộng đồng, hòa giải trong nhân dân…, hầu hết do NCT thực hiện.

Thời gian tới, mong rằng cấp ủy, chính quyền các cấp tiếp tục quan tâm chăm sóc và phát huy vai trò của NCT hơn nữa, tạo điều kiện để NCT tiếp tục cống hiến sức lực, trí tuệ góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh.
LƯƠNG ANH TẾ (TP Hải Dương)

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu