Phát huy vai trò của đảng viên làm kinh tế tư nhân

THỨ TƯ, 11/07/2018 14:29:05

Công tác phát triển đảng viên làm kinh tế tư nhân ở một số địa phương trong cả nước nói chung, Hải Dương nói riêng còn gặp nhiều khó khăn.

Ngày 28.8.2006, Ban Chấp hành Trung ương (khóa X) đã ban hành Quy định số 15-QĐ/TW về đảng viên làm kinh tế tư nhân. Đây là chủ trương đúng và cần thiết trong bối cảnh kinh tế tư nhân đã và đang ngày một giữ vai trò quan trọng quyết định đến sự phát triển hiện nay.

Qua hơn 10 năm thực hiện Quy định số 15-QĐ/TW, nhận thức của các cấp ủy, tổ chức đảng về đảng viên làm kinh tế tư nhân đã có chuyển biến tích cực. Các quy định pháp luật được ban hành, sửa đổi, bổ sung khá đồng bộ, tạo hành lang pháp lý và tâm lý xã hội cho đảng viên làm kinh tế tư nhân. Số lượng đảng viên làm kinh tế tư nhân ngày càng tăng. Theo số liệu của Trung ương, tính đến năm 2017 số đảng viên làm kinh tế tư nhân tăng 3,57 lần so với năm 2006, chiếm 2,72% tổng số đảng viên trong cả nước. Đa số đảng viên làm kinh tế tư nhân giữ gìn phẩm chất, đạo đức, kiên định mục tiêu lý tưởng của Đảng, hoàn thành tốt nhiệm vụ của người đảng viên, chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; góp phần tích cực gây dựng niềm tin vào chủ trương, đường lối của Đảng về phát triển kinh tế nhiều thành phần, phát huy tiềm năng, nội lực trong nhân dân.

Tuy nhiên, công tác phát triển đảng viên làm kinh tế tư nhân ở một số địa phương trong cả nước nói chung, Hải Dương nói riêng còn gặp nhiều khó khăn. Công tác tổ chức triển khai thực hiện chưa được chú trọng đúng mức. Việc quán triệt, phổ biến, tuyên truyền Quy định 15 đôi lúc còn chậm, thiếu tính hệ thống. Tỷ lệ quần chúng ưu tú làm kinh tế tư nhân được kết nạp vào Đảng còn khiêm tốn. Việc phát triển tổ chức đảng mới và hoạt động của tổ chức đảng trong doanh nghiệp còn gặp khó khăn. Không ít đảng viên làm kinh tế tư nhân bị hạn chế về thời gian tham gia sinh hoạt chi bộ do phải làm việc theo ca, kíp…

Thời gian tới, để tiếp tục phát huy vai trò đảng viên làm kinh tế tư nhân, cấp ủy, các cấp uỷ đảng cần quán triệt sâu sắc, triển khai nghiêm túc, có hiệu quả Quy định số 15-QĐ/TW, Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 5.6.2017 về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và Kết luận số 29-KL/TW ngày 31.1.2018 của Bộ Chính trị về tổng kết 10 năm thực hiện Quy định số 15-QĐ/TW. Khuyến khích đảng viên gương mẫu đi đầu làm kinh tế tư nhân.

Ngoài ra, cần khảo sát, nắm bắt số lượng các đảng viên đang làm kinh tế, đảng viên làm việc tại các doanh nghiệp và các doanh nghiệp có nhu cầu thành lập tổ chức đảng. Trên cơ sở đó, hằng năm xây dựng kế hoạch cụ thể phát triển tổ chức đảng, đoàn thể chính trị - xã hội trong doanh nghiệp tư nhân và tạo điều kiện cho đảng viên làm kinh tế tư nhân có nơi sinh hoạt thuận lợi nhất. Tuyên truyền, vận động quần chúng ưu tú làm kinh tế tư nhân và chủ doanh nghiệp tư nhân phấn đấu vào Đảng.

Cấp ủy, tổ chức đảng cần lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, giúp đỡ đảng viên làm kinh tế tư nhân gương mẫu chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, giữ đúng tư cách của người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam; tiên phong, gương mẫu đi đầu trong các phong trào đổi mới, sáng tạo, khởi nghiệp; tiếp thu, ứng dụng công nghệ mới, là hạt nhân tác động lan tỏa đến cộng đồng kinh doanh, góp phần làm cho quê hương, đất nước giàu đẹp, văn minh.

LÊ VĂN NGUYÊN (TP Hải Dương)

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu