Nhận diện và đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị. Bài 6: Phủ nhận vai trò lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp của Đảng đối với quân đội

THỨ BẢY, 10/03/2018 08:13:44

Thủ đoạn “phi chính trị hóa” quân đội của các thế lực thù địch rất tinh vi, với mọi “chiêu thức” khác nhau, lúc công khai, lúc ngấm ngầm...


Quân đội ta do Đảng tổ chức ra và Đảng thực hiện sự lãnh đạo trực tiếp, tuyệt đối về mọi mặt. Trong ảnh: Đại đội Trinh sát, Phòng Tham mưu (Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh) trong lễ ra quân huấn luyện năm 2018
Trải qua hơn 70 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành, đối mặt với biết bao thử thách, khó khăn, Quân đội nhân dân Việt Nam luôn tỏ rõ bản lĩnh của một đội quân cách mạng, từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu; một lực lượng chính trị đặc biệt, lực lượng chiến đấu tuyệt đối trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân. 

Hiện nay, các thế lực thù địch đang đẩy mạnh thực hiện âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” chống phá cách mạng nước ta. Trên lĩnh vực quân sự, quốc phòng, chúng thực hiện âm mưu “phi chính trị hóa” quân đội bằng nhiều hình thức, thủ đoạn khác nhau.

Thủ đoạn “phi chính trị hóa” quân đội của các thế lực thù địch rất tinh vi, với mọi “chiêu thức” khác nhau, lúc công khai, lúc ngấm ngầm. Chúng triệt để lợi dụng các vấn đề chính trị - xã hội để “dân sự hóa” quân đội, kêu gọi “phi đảng hóa” quân đội, đòi “luật hóa”, đồng nhất quân đội như các lực lượng khác trong xã hội nhằm làm mất đi tính chất đặc thù của hoạt động quân sự, dẫn đến quân đội mất phương hướng chính trị, phai nhạt mục tiêu lý tưởng cách mạng, tự tách ra khỏi Đảng, xa rời nhân dân, mất sức chiến đấu. 
Để bài trừ những âm mưu, thủ đoạn ấy, cần thực hiện một số giải pháp sau:

Một là, nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên quốc phòng về vai trò lãnh đạo của Đảng đối với quân đội là tất yếu lịch sử. Khẳng định Đảng lãnh đạo quân đội là yêu cầu khách quan, tất yếu lịch sử xuất phát từ đặc thù riêng về sự ra đời của quân đội ta. Đó là, quân đội ra đời trước khi giai cấp công nhân Việt Nam giành được chính quyền, chưa có Nhà nước. Quân đội ta là sản phẩm do Đảng tổ chức ra và Đảng trực tiếp thực hiện sự lãnh đạo trực tiếp, tuyệt đối về mọi mặt. Sự lãnh đạo của Đảng đối với quân đội và sự tuyệt đối trung thành của quân đội với sự lãnh đạo của Đảng là hai mặt có mối quan hệ chặt chẽ, thống nhất, biện chứng, không tách rời. Mối quan hệ đó đã được thực tiễn hơn 70 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của quân đội ta khẳng định. Những luận điểm đòi quân đội không trung thành với Đảng, đòi tách quân đội ra khỏi Đảng nhằm mục đích “phi chính trị hóa” quân đội là trái quy luật, là phi lý, cần phải bác bỏ.

Thứ hai, tăng cường đấu tranh trên mặt trận chính trị, tư tưởng chống “phi chính trị hóa” quân đội, xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị. Âm mưu "phi chính trị hóa" quân đội của các thế lực thù địch tuy chưa thể làm cho quân đội ta biến chất, mất phương hướng chính trị, nhưng cũng làm cho một bộ phận cán bộ, chiến sĩ hoài nghi, thiếu tin tưởng vào con đường đi lên chủ nghĩa xã hội; thiếu kiên định mục tiêu, lý tưởng chiến đấu vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội... Để nâng cao bản lĩnh chính trị, giữ vững mục tiêu, lý tưởng cách mạng, ý chí quyết tâm chiến đấu bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa của quân đội đòi hỏi phải đấu tranh bác bỏ mọi luận điệu “phi chính trị hóa” quân đội của các thế lực thù địch. Do đó, đấu tranh chống “phi chính trị hóa” quân đội là nhiệm vụ cấp bách trên mặt trận chính trị, tư tưởng của quân đội ta hiện nay.

Tăng cường công tác giáo dục chính trị, công tác tư tưởng; đẩy mạnh tổng kết thực tiễn, nghiên cứu phát triển lý luận, giải đáp kịp thời những vấn đề thực tiễn đặt ra. Chỉ có kết hợp chặt chẽ giữa giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ với đấu tranh vạch rõ thực chất các quan điểm, tư tưởng sai trái của các thế lực thù địch mới bảo đảm xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị, nâng cao sức mạnh chính trị - tinh thần của quân đội. Đấu tranh chống “phi chính trị hóa” quân đội còn là yêu cầu cấp bách trong xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị hiện nay. 

Thứ ba, thường xuyên giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với quân đội trong tình hình mới. Cần kiên quyết đấu tranh, vạch rõ bản chất phản động, phản khoa học cũng như tính chất nguy hiểm của các âm mưu, thủ đoạn xóa bỏ sự lãnh đạo của Đảng đối với quân đội. Phải làm cho mọi cán bộ, chiến sĩ quân đội ta hiểu rõ: đấu tranh chống "phi chính trị hóa" quân đội, trước hết phải giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với quân đội, nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin của cán bộ, chiến sĩ quân đội đối với Đảng, nâng cao ý thức trách nhiệm bảo vệ Đảng. Đẩy mạnh xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Phải giáo dục cho mọi cán bộ, đảng viên nắm vững nguyên tắc: Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với Quân đội nhân dân Việt Nam - nhân tố quyết định sự phát triển, trưởng thành và chiến thắng của quân đội.  

Thứ tư, đấu tranh bảo vệ sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với quân đội là mục tiêu hàng đầu nhằm làm thất bại âm mưu, thủ đoạn “phi chính trị hóa” quân đội của các thế lực thù địch. Không ngừng bồi dưỡng, nâng cao nhận thức về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối của Đảng; nâng cao giác ngộ mục tiêu, lý tưởng chiến đấu vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành tuyệt đối với Đảng, Tổ quốc và nhân dân cho cán bộ, đảng viên, chiến sĩ trong quân đội. Tăng cường công tác tư tưởng, lý luận, đẩy mạnh tổng kết thực tiễn, phát triển lý luận về bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, giải đáp kịp thời những vấn đề thực tiễn nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc đặt ra trong từng thời kỳ. Chú trọng xây dựng hệ thống tổ chức đảng và các tổ chức trong quân đội trong sạch, vững mạnh, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện; chủ động phòng ngừa sự suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống của bộ đội và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trước tác động của tình hình hiện nay.
Đại tá TRẦN QUANG KHANH Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự  tỉnh 

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu