Khắc phục hạn chế trong công tác cán bộ

THỨ TƯ, 04/04/2018 08:58:13

Qua giám sát cho thấy công tác cán bộ còn nhiều hạn chế, cần tiếp tục khắc phục.


Đồng chí Phạm Xuân Thăng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy trình bày tờ trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về về kết quả giám sát việc lãnh đạo, thực hiện công tác bổ nhiệm và giới thiệu cán bộ ứng cử
Sáng 4.4, Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI nghe đồng chí Phạm Xuân Thăng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy trình bày tờ trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về về kết quả giám sát việc lãnh đạo, thực hiện công tác bổ nhiệm và giới thiệu cán bộ ứng cử.

Chất lượng cán bộ được nâng cao

Cuộc giám sát nằm trong Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Đoàn giám sát do đồng chí Trưởng ban Tổ chức Tỉnh uỷ làm Trưởng đoàn, thực hiện giám sát việc lãnh đạo, thực hiện công tác bổ nhiệm và giới thiệu cán bộ ứng cử đối với Ban Thường vụ các Huyện ủy, Thành ủy, Thị ủy trực thuộc Tỉnh ủy và đảng viên là người đứng đầu các sở: Y tế, Công Thương, Giao thông vận tải.

Qua giám sát cho thấy hầu hết Ban Thường vụ cấp ủy cấp huyện và các sở có người đứng đầu được giám sát đều nhận thức rõ về vị trí, vai trò quan trọng của công tác cán bộ và đội ngũ cán bộ; quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức quán triệt, triển khai khá đầy đủ các quy chế, quy định, quyết định, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh. Từ tháng 7.2015 đến tháng 2.2018, đã có 1.255 đồng chí được bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử; 1.353 đồng chí được bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ hoặc giới thiệu tái ứng cử; đã thực hiện luân chuyển 399 cán bộ, bảo đảm mục tiêu đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện cán bộ trong quy hoạch và bố trí, sắp xếp cán bộ.

Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại và giới thiệu cán bộ ứng cử được thực hiện cơ bản đúng nguyên tắc, quy trình thủ tục và điều kiện, tiêu chuẩn quy định; trình độ của cán bộ được bổ nhiệm và giới thiệu ứng ngày càng được nâng cao. Sau khi được bổ nhiệm, bầu vào chức danh lãnh đạo, quản lý về cơ bản đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý phát huy tốt năng lực, sở trường, tích cực học tập, rèn luyện, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đóng góp tích cực vào thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị.  

Các địa phương, đơn vị đã tập trung chỉ đạo thực hiện và cơ bản khắc phục những hạn chế, yếu kém trong công tác cán bộ được chỉ ra qua kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và kiểm điểm hằng năm. Cụ thể là, đã ban hành kế hoạch thực hiện luân chuyển và định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với chức danh lãnh đạo, quản lý cũng như thực hiện nghiêm  quy định về điều kiện, tiêu chuẩn, số lượng và trình tự bổ nhiệm, bổ nhiệm lại chức vụ trưởng phòng, phó trưởng phòng trong các cơ quan đơn vị theo chỉ đạo của tỉnh, rà soát và từng bước khắc phục tình trạng thừa số lượng cấp phó ở một số cơ quan, đơn vị trực thuộc.

Tiếp tục khắc phục hạn chế

Tờ trình nêu rõ 12 hạn chế, thiếu sót trong lãnh đạo, thực hiện công tác bổ nhiệm và giới thiệu cán bộ ứng cử cần tiếp tục khắc phục trong thời gian tới.  Trong đó, đáng chú ý là trong việc cụ thể hóa các văn bản quy định của Trung ương và của tỉnh về công tác cán bộ, các Ban Thường vụ cấp uỷ cấp huyện chưa có văn bản quy định cụ thể về tiêu chuẩn đối với từng chức danh cán bộ thuộc cấp mình quản lý để làm cơ sở cho công tác đánh giá, bố trí, sử dụng, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử; ở một số địa phương, quy chế bổ nhiệm cán bộ và giới thiệu cán bộ ứng cử còn có nội dung chưa cụ thể; có nội dung chưa tiếp thu, cụ thể hóa đầy đủ Quy chế của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Hướng dẫn của Ban Tổ chức Tỉnh ủy nên còn có điểm chưa thống nhất giữa các địa phương trong tỉnh. Các sở được giám sát chưa ban hành văn bản cụ thể hoá về quy trình, thủ tục bổ nhiệm cán bộ ở cấp mình.

Có đơn vị thực hiện chưa đầy đủ một số quy định có tính nguyên tắc trong công tác cán bộ. Công tác đánh giá cán bộ khi xem xét bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử ở một số cấp ủy, cơ quan, đơn vị vẫn còn chung chung, thiếu cụ thể, còn mang tính hình thức. Công tác rà soát hồ sơ cán bộ chưa kịp thời, chưa chủ động nắm và phát hiện, xử lý các vấn đề về chính trị đối với cán bộ.  Một số nơi bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử còn chưa bảo đảm tiêu chuẩn về trình độ lý luận chính trị. Việc thực hiện luân chuyển và định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức lãnh đạo, quản lý thuộc phạm vi quản lý của các đơn vị được giám sát còn ít.  Việc bố trí, sắp xếp cán bộ không đủ tuổi tái cử cấp ủy huyện và việc phân công cấp ủy sau Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015- 2020 có trường hợp còn chậm. Công tác quy hoạch đội ngũ cán bộ có mặt còn hạn chế; số lượng và cơ cấu trong quy hoạch ở một số đơn vị chưa bảo đảm, tỷ lệ cán bộ nữ, cán bộ trẻ còn thấp. Công tác đào tạo cán bộ chưa được quan tâm đúng mức, chưa gắn đào tạo, bồi dưỡng với quy hoạch, chưa chú trọng bồi dưỡng về kỹ năng nghiệp vụ chuyên môn, do đó ảnh hưởng đến chất lượng công tác bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử.

Một số ban thường vụ cấp ủy cấp huyện chưa chỉ đạo quyết liệt việc thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU, ngày 29.8.2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị xã, phường, thị trấn giai đoạn 2016- 2020”, nên một số nội dung và mục tiêu chưa đạt yêu cầu đề ra, nhất là việc bố trí bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn, khu dân cư; bí thư đảng uỷ đồng thời là chủ tịch UBND cấp xã.

 Một số cán bộ chủ chốt cấp cơ sở sau khi được bổ nhiệm hoặc bầu vào chức danh không phát huy được vai trò trách nhiệm được giao; chất lượng, hiệu quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ có hạn chế; một bộ phận còn có biểu hiện nhũng nhiễu, tiêu cực, thậm chí vi phạm pháp luật phải xem xét xử lý kỷ luật.

Từ đầu nhiệm kỳ Đại hội Đảng 2015-2020 đến nay, hầu hết các địa phương, các sở có người đứng đầu được giám sát chưa thực hiện được cuộc kiểm tra hoặc giám sát chuyên đề về công tác cán bộ đối với cấp dưới. 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy kiến nghị Ban Tổ chức Trung ương, Bộ Nội vụ ban hành một số hướng dẫn liên quan đến thực hiện thí điểm một số mô hình tổ chức bộ máy ở cấp tỉnh, cấp huyện theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII “Một số vấn đề tiếp tục sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của hệ  thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; ban hành quy định về số lượng cấp phó phòng thuộc các cơ quan đảng, đoàn  thể, cơ quan hành chính nhà nước cấp tỉnh để cấp dưới cụ thể hóa, triển khai thực hiện; đối với  các trường hợp cán bộ, công chức cấp tỉnh, cấp huyện được luân chuyển về làm cán bộ chủ chốt cấp xã, khi được điều động trở lại cấp tỉnh, cấp huyện công tác không phải thực hiện thủ tục sát hạch xét chuyển thành công chức cấp huyện trở lên như hiện nay. 

Tờ trình cũng nêu rõ đề xuất, kiến nghị đối với các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, Ban Thường vụ các Huyện uỷ, Thị uỷ, Thành uỷ, Đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ các giải pháp khắc phục những hạn chế đã nêu.
TM

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu