Chuyển biến tích cực từ xây dựng, chỉnh đốn Đảng

THỨ BA, 09/10/2018 08:19:42

Qua nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị Quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, nhiều hạn chế, khuyết điểm của Đảng bộ tỉnh đã từng bước được khắc phục.

Đồng chí Lê Văn Hiệu, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy đọc tờ trình tại Hội nghị. Ảnh: Thành Chung
Nghiêm túc nhìn thẳng vào sự thật

Tờ trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc sơ kết giữa nhiệm kỳ việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” do đồng chí Lê Văn Hiệu, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy trình bày tại Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã nêu bật những chuyển biến tích cực của Đảng bộ tỉnh trong khắc phục các hạn chế, khuyết điểm.

Tờ trình nêu rõ, sau gợi ý kiểm điểm của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã nghiêm túc thực hiện kiểm điểm tự phê bình và phê bình. Đồng thời chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị trong toàn Đảng bộ tỉnh triển khai kiểm điểm và gợi ý kiểm điểm đối với một số cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy, trực thuộc Tỉnh ủy và một số sở, ngành tỉnh. Nội dung kiểm điểm tập trung phân tích các vấn đề tồn tại, hạn chế, bức xúc nổi cộm của cơ quan, đơn vị, địa phương gắn với trách nhiệm cá nhân, nhất là người đứng đầu. Các cuộc họp  kiểm điểm diễn ra với không khí dân chủ, thẳng thắn, nghiêm túc, khách quan, nhìn thẳng vào sự thật; không xuê xoa, nể nang, né tránh hoặc trù dập, gây mất đoàn kết nội bộ.

Sau kiểm điểm, từng tập thể, cá nhân đã xây dựng kế hoạch sửa chữa khắc phục những hạn chế, khuyết điểm và báo cáo cấp ủy, tổ chức đảng, cấp có thẩm quyền để kiểm tra, giám sát việc khắc phục, sửa chữa kịp thời.

Nhiều giải pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm

Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII được gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cấp ủy các cấp đã chỉ đạo, hướng dẫn, rà soát, xây dựng chuẩn mực đạo đức phù hợp với ngành, cơ quan, đợn vị theo hướng sát chức năng, nhiệm vụ, ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện. Qua đó, tạo chuyển biến tích cực trong tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của đội ngũ cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân, nhất là của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chọn 3 nội dung trọng tâm gồm: hoàn thiện quy chế; cải cách hành chính; đổi mới nâng cao chất lượng hội nghị, cuộc họp để làm khâu đột phá trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác. Ban hành Quy định số 299 - QĐ/TU ngày 19 .1. 2017 về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 24 ngày 15.11.2016 về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính Nhà nước; yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức người lao động chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, thực hiện tốt văn hóa công sở, thời gian làm việc, thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ được giao; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và điều hành, tạo môi trường thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.

Các cấp ủy đã chỉ đạo nghiêm túc việc rà soát, bổ sung, chỉnh sửa, xây dựng các quy chế, quy định nhằm cụ thể hóa nguyên tắc, thẩm quyền, quy trình giải quyết công việc của cấp ủy.

Các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương đã sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc, quy chế dân chủ trong cơ quan; rà soát, sửa đổi một số quy định trong công tác tổ chức cán bộ. Trong đó, nổi bật là Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Quy định về quy trình thẩm tra, xác minh và thẩm định tiêu chuẩn chính trị đối với cán bộ; Quy định về luân chuyển cán bộ; Quy định về tiêu chuẩn chức danh Bí thư Tỉnh ủy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và các chức danh cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý; Quy định về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử… UBND tỉnh ban hành Quy định về luân chuyển và định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức lãnh đạo, quản lý trong cơ quan hành chính nhà nước và các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc tỉnh; Quy chế tổ chức tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn; Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn, số lượng và trình tự bổ nhiệm, bổ nhiệm lại chức vụ trưởng phòng, phó trưởng phòng trong các cơ quan chuyên môn, cơ quan hành chính thuộc UBND tỉnh và UBND cấp huyện... Việc thực hiện những quy định này góp phần khắc phục các hạn chế trong công tác tổ chức cán bộ đã được Bộ Chính trị gợi ý kiểm điểm đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Tỉnh đã thực hiện tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức gắn với bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên.

Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ tỉnh được tăng cường. Qua kiểm tra 57 tổ chức đảng cấp dưới và 227 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, Ủy ban Kiểm tra các cấp đã kết luận 46 tổ chức đảng và 200 đảng viên có vi phạm; đã thi hành luật 6 tổ chức đảng và 104 đảng viên…  

Theo Tờ trình, đến nay 39 nội dung hạn chế, thiếu sót của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã được khắc phục. Các hạn chế, khuyết điểm của các sở, ngành, Ban Thường vụ các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy đã cơ bản được khắc phục.
 
TM
Khắc phục ngay những hạn chế, yếu kém trong công tác tổ chức, cán bộ
Tôi thấy tỉnh Hải Dương đã quyết tâm khắc phục những hạn chế, yếu kém trong công tác tổ chức, cán bộ theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII).  

Điểm nổi bật là việc tỉnh tập trung rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành một số quy chế, quy định về công tác tổ chức, cán bộ. Nhiều quy định mới được Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành như: Quy định về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử; Quy định về luân chuyển cán bộ... đáp ứng yêu cầu thực tiễn, cụ thể, rõ ràng, làm căn cứ cho các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện thuận lợi.

Một số quy định góp phần chấn chỉnh, khắc phục ngay những vấn đề còn hạn chế liên quan đến công tác tổ chức, cán bộ. Cụ thể, để chấn chỉnh tình trạng còn lỏng lẻo trong quản lý cán bộ, người thân cán bộ đi công tác, tham quan, chữa bệnh ở nước ngoài, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành quy định về quản lý cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý đi trong nước và ngoài nước. Căn cứ quy định này, cấp huyện cũng xây dựng quy định về việc quản lý cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý với các điều kiện, tiêu chuẩn cụ thể nhằm quản lý cán bộ tốt hơn...

Bên cạnh đó, với việc cụ thể hóa nhiều quy định của Trung ương, của tỉnh, trong nửa nhiệm kỳ qua, công tác tổ chức, cán bộ đã được thực hiện thuận lợi hơn, rõ từng bước, chặt chẽ, đúng quy định, quy chế, góp phần chấn chỉnh và khắc phục ngay những hạn chế, yếu kém, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. 
Phùng Ngọc Tân
Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Cẩm Giàng

Mạnh tay hơn nữa trong xử lý cán bộ, đảng viên vi phạm

Qua thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, tôi thấy một trong những nội dung được đông đảo quần chúng nhân dân quan tâm, theo dõi là công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng.

Cá nhân tôi cho rằng nửa nhiệm kỳ qua các cấp từ Trung ương đến địa phương đã mạnh tay trong xử lý cán bộ, đảng viên vi phạm, tình trạng nể nang, né tránh đã giảm rõ rệt. Trong xử lý vi phạm không có vùng cấm. Gần đây nhiều tướng lĩnh công an, quân đội, cán bộ cấp cao và nguyên cán bộ cấp cao của Đảng có sai phạm đã được xử lý kỷ luật nghiêm minh, càng cho thấy việc kiểm tra, xử lý các vi phạm trong tình hình hiện nay đang được làm rất quyết liệt. Đối với tỉnh ta, tôi thấy việc kiểm tra, xử lý cán bộ vi phạm cũng được thực hiện nghiêm túc, đặc biệt là nhiều thông tin xử lý cán bộ vi phạm đã được công khai kịp thời trên báo chí.

Theo tôi để Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh, ngoài việc tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện và kiên quyết xử lý về Đảng, các cơ quan pháp luật cũng cần vào cuộc thanh tra, mạnh tay hơn nữa trong xử lý vi phạm, loại bỏ tình trạng nể nang, né tránh. Bảo đảm xử lý đúng người, đúng tội. Đồng thời đề nghị Ủy ban Kiểm tra các cấp  công khai kết quả xử lý các trường hợp vi phạm và hình thức xử lý kỷ luật để làm gương. Qua đó củng cố sự tin tưởng của nhân dân vào công cuộc phòng, tham nhũng của Đảng…
Trung tá Nguyễn Tiến Hòa
Chính trị viên phó, Ban Chỉ huy quân sự huyện Tứ Kỳ

 
Tinh giản biên chế nên quy trách nhiệm cho người đứng đầu
Tôi được biết thực hiện tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, từng bước thu gọn bộ máy sẽ góp phần nâng cao chất lượng và trẻ hóa đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và là một trong những việc làm thiết thực nhằm khắc phục các hạn chế, khuyết điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng.

Tại địa phương, kết quả cụ thẻ nhất mà chúng tôi nhìn thấy là số cán bộ, công chức cấp xã, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, khu dân cư giảm rõ rệt. Nhiều nơi đã thực hiện bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn, khu dân.

Tuy nhiên, qua theo dõi, tôi thấy ở nhiều nơi, việc tinh giản biên chế chủ yếu là giảm do có người nghỉ hưu. Một số trường hợp có nhu cầu xin ra khỏi tổ chức bộ máy theo nguyện vọng cá nhân. Như vậy, tinh giản mới đơn thuần là giảm cơ học một số lượng biên chế, chưa thực sự giảm được những người cần giảm. Vẫn còn những người chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ tiếp tục làm việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị. Thực tế, việc tuyển dụng, đánh giá, phân loại và xử lý công chức, viên chức còn bất cập, còn biểu hiện nể nang, né tránh, hình thức ở một số nơi. Nhiều nơi chấp hành chưa nghiêm, chưa thẳng tay dẫn đến việc tinh giản chưa thực sự đạt được mục tiêu như mong muốn.

Tinh giản biên chế là một việc khó, động chạm đến lợi ích của một số cá nhân, phải vượt qua nhiều khó khăn, thách thức. Bởi vậy cần có quyết tâm cao. Nên quy định rõ trách nhiệm của người đứng đầu trong việc tinh giản sẽ phát huy được vai trò của người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ quan trọng này. Bên cạnh đó cũng cần đổi mới chế độ phân loại, đánh giá cán bộ, công chức, xác định vị trí việc làm...
Hà Năng Lưu
Đảng viên chi bộ thôn La Khê, xã Ninh Thành (Ninh Giang)

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu