Bế mạc Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh

THỨ SÁU, 20/10/2017 19:30:00

Sáng 20.10, Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI tiếp tục ngày làm việc thứ 2 và bế mạc.


Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển phát biểu bế mạc hội nghị
Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển khái quát các kết quả hội nghị đạt được sau 1,5 ngày làm việc và nhấn mạnh một số nội dung trọng tâm cần thực hiện.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy lưu ý xây dựng nông thôn mới (NTM)là một nhiệm vụ chính trị quan trọng, vừa trước mắt, vừa lâu dài của cả hệ thống chính trị. Để đạt được mục tiêu phấn đấu đến năm 2020, toàn tỉnh có 203 xã và một số đơn vị cấp huyện đạt chuẩn hoặc hoàn thành xây dựng NTM, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh yêu cầu cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội từ tỉnh đến cơ sở cần vào cuộc một cách quyết liệt hơn nữa, tiếp tục triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra.
 
Từng cơ quan, đơn vị, nhất là người đứng đầu phải nêu cao tinh thần trách nhiệm trước Đảng bộ và nhân dân trong việc triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM. Phát huy tính chủ động, sáng tạo của các địa phương trong việc thực hiện các tiêu chí, huy động sự tham gia đóng góp của các tầng lớp nhân dân, của doanh nghiệp. Chỉ đạo xây dựng các mô hình phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân, nhất là việc ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ cao vào sản xuất để nâng cao năng xuất, chất lượng theo hướng sát thực, hiệu quả và bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm. Tổ chức thực hiện có hiệu quả Chương trình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với Chương trình quốc gia mỗi xã một sản phẩm. Phấn đấu đến năm 2020, mỗi đơn vị cấp huyện có ít nhất một sản phẩm đặc trưng, có lợi thế cạnh tranh trên thị trường trong khu vực. Tỉnh có từ 3-5 sản phẩm mang thương hiệu tầm quốc gia.

Về đầu tư nguồn lực 2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao các đồng chí Ủy viên phụ trách các địa phương lựa chọn, rà soát các xã đăng ký hỗ trợ để cân đối ngân sách ngay từ đầu năm. Cuối tháng 11, Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ nghe Ban Cán sự  Đảng UBND tỉnh báo cáo về nội dung này để quyết định cụ thể.

Để kịp thời khắc phục những hạn chế trong thực hiện Nghị quyết số 33 về xây dựng và phát triển văn hóa, con người đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầucác cấp, các ngành cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết và Chương trình hành động của Tỉnh uỷ trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh. Thực hiện tốt các phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng NTM, đô thị văn minh. Gắn việc thực hiện Nghị quyết 33 với việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Về công tác phụ nữ trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy lưu ý các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 11-NQ/TW của Bộ Chính trị và Chương trình hành động số 26-CTr/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Công tác phụ nữ trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”. Quan tâm tạo nguồn bổ nhiệm cán bộ nữ. Các cơ quan, đơn vị có từ 30% sốcán bộ nữ trở lên, chưa có cán bộ chủ chốt là nữ, khi kiện toàn bổ sung lãnh đạo phải ưu tiên cán bộ nữ.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh qua thảo luận, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã thống nhất cao ban hành Nghị quyết chuyên đề về nâng cao năng lực, trình độ lãnh đạo, quản lý các cấp với mục tiêu xây dựng đội ngũ cán bộ, quản lý có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức, lối sống lành mạnh; không quan liêu, tham nhũng, lãng phí; có uy tín, có phong cách làm việc khoa học, tư duy đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành, các địa phương trong tỉnh tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tổ chức cán bộ; tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, đồng bộ các khâu trong công tác cán bộ, trước hết là đổi mới việc đánh giá cán bộ; tập trung rà soát, bổ sung, hoàn thiện các quy chế, quy định liên quan đến công tác cán bộ theo hướng tăng thẩm quyền, trách nhiệm của người đứng đầu. Xây dựng quy định tiêu chuẩn chức danh cán bộ và tiêu chí đánh giá cán bộ.

          Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển phổ biến Nghị quyết Trung ương 6 taị hội nghị
 
Mở rộng dân chủ đi đôi với với siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng đối với công tác cán bộ; sắp xếp lại đội ngũ cán bộ, công chức phù hợp với yêu cầu của thực tiễn, gắn với việc tinh giản biên chế và cải cách hành chính. Kiên quyết điều chuyển, miễn nhiệm những cán bộ năng lực yếu, không hoàn thành nhiệm vụ, nội bộ mất đoàn kết. Việc đề bạt, bổ nhiệm cán bộ phải bảo đảm theo tiêu chuẩn quy định, phải thực sự coi trọng chất lượng. Việc đề bạt cán bộ trong quy hoạch không khép kín ở ngành, địa phương, đơn vị mà phải tính chung trong tổng thể đội ngũ cán bộ toàn tỉnh. Thực hiện quyết liệt, đồng bộ sự luân chuyển, điều động giữa các khối đảng, đoàn thể, chính quyền tỉnh và huyện; thực hiện nhất quán không bố trí cán bộ lãnh đạo quản lý hai khóa liên tiếp ở cùng một đơn vị từ 8 năm trở lên...

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền; thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở, cần nêu cao vai trò, trách nhiệm trước Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh, chủ động khắc phục khó khăn, triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch đề ra. ( xem toàn văn bài phát biểu bế mạc tại đây)

Trước đó, mở đầu phiên làm việc, hội nghị đã nghe đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) của Đảng, nghe báo cáo tổng hợp kết quả thảo luận tổ chiều 19.10 và thảo luận tại hội trường.
TM

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu