Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất

THỨ SÁU, 11/05/2018 18:00:35

Thông tư số 41/2015/TT-BTNMT ngày 9.9.2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về trách nhiệm của tổ chức, cá nhân nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất.

Tổ chức, cá nhân trực tiếp sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất phải nhập khẩu đúng chủng loại, khối lượng được phép nhập khẩu quy định trong giấy xác nhận. Sử dụng toàn bộ phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất tại cơ sở của mình. Lấy mẫu, phân tích để xác định chủng loại chất thải phát sinh từ quá trình sử dụng phế liệu nhập khẩu để có phương án xử lý hoặc chuyển giao cho đơn vị có chức năng phù hợp. Định kỳ báo cáo về việc nhập khẩu và sử dụng phế liệu trong năm theo mẫu quy định tại thông tư này, gửi cơ quan cấp giấy xác nhận trước ngày 15.2 của năm tiếp theo.

Tổ chức, cá nhân nhận ủy thác nhập khẩu phải nhập khẩu đúng chủng loại, khối lượng phế liệu được phép nhập khẩu quy định trong giấy xác nhận. Chuyển giao toàn bộ phế liệu nhập khẩu cho tổ chức, cá nhân ủy thác nhập khẩu theo đúng hợp đồng ủy thác. Định kỳ báo cáo về việc nhập khẩu phế liệu trong năm theo mẫu quy định ban hành kèm theo thông tư này, gửi cơ quan cấp giấy xác nhận trước ngày 15.2 của năm tiếp theo.

Tổ chức, cá nhân nhập khẩu phế liệu để thử nghiệm làm nguyên liệu sản xuất phải nhập khẩu đúng chủng loại, khối lượng được phép nhập khẩu quy định trong văn bản cho phép của Thủ tướng Chính phủ. Sử dụng toàn bộ khối lượng phế liệu nhập khẩu để thử nghiệm làm nguyên liệu sản xuất tại cơ sở của mình. Lấy mẫu, phân tích để xác định chủng loại chất thải phát sinh từ quá trình sử dụng phế liệu nhập khẩu để có phương án xử lý hoặc chuyển giao cho đơn vị có chức năng phù hợp. Báo cáo về việc nhập khẩu và sử dụng phế liệu thử nghiệm làm nguyên liệu sản xuất theo mẫu quy định ban hành kèm theo thông tư này, gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường theo thời hạn quy định tại văn bản cho phép của Thủ tướng Chính phủ.

Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định về bảo vệ môi trường của tổ chức, cá nhân nhập khẩu, sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất trên địa bàn. Quản lý chủng loại, khối lượng phế liệu nhập khẩu của các tổ chức, cá nhân do Sở Tài nguyên và Môi trường cấp giấy xác nhận theo đúng quy định của giấy xác nhận đã được cấp. Định kỳ báo cáo về Bộ Tài nguyên và Môi trường và UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trước ngày 31.3 của năm tiếp theo.
LÃ VỌNG (tổng hợp)

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu